ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺒﻚ - اوراﻧﻴﻢ - ﻃﻼ - ﺳﺎزي ﻣﺲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧ

ﻃﻼ. -. اوراﻧﻴﻢ. -. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺒﻚ ﻧﻮع. IOCG. اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ .. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻛﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ. ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و .. ﺳﺮب، روي، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻧﻴﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . -9. ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ. ﺳﻨﺠﻲ و رادﻳﻮﻣﺘﺮي ﻫﻮاﻳﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺷﻜﻞ .1. ﻣﻮﻗ. ﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﻣﺤﻞ آن در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ اﺋﻮﺳﻦ در ﺷﻤﺎل.

نقشه برداري مناطق دگرساني معدن طالي اپي ترمال . - ResearchGate

)گونای ساری( داشکسن ترمال اپي طالي معدن دگرساني مناطق برداري نقشه . چندطيفي است که با هدف بازبيني تغييرات آب وهوايي و بررسي هاي زمين شناسي . 48 طول° 12 عرض شمالي و 05′° منطقه مورد مطالعه با مختصات جغرافيايي 35′ ... northwest of Iran (Se-Sanandaj city); a key for exploration of copper and gold mineralization,.

نقشه معادن

جستجو. برای جستجوی یک نقطه خاص بر روی دکمه زیر کلیک نمایید. جستجو. cadastre legend. ترسیم محدوده بر اساس ورود نقاط WGS84. طول, عرض. درجه, دقیقه, ثانیه.

نقشه جغرافیایی معادن ایران (تصویر) - تجارت‌نیوز

4 ژوئن 2018 . به گزارش تجارت‌نیوز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش جدید خود به بررسی معادن کشور پرداخته است. اطلاعاتی در مورد تعداد معادن هر استان،.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮔﻨﺎﺑﺎد زاﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ( ا - ResearchGate

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻪ. زاﯾﯽ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮔﻨﺎﺑﺎد. (. ﺟﻨﻮب. اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. ) زﯾﺮﺟﺎﻧﯽ زاده، . ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﻓﻌﺎل، ﻣﺘﺮوﮐﻪ و اﻧﺪﯾﺲ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ. 1:100، .. ﺑﺠﺴـﺘﺎن ﺣـﺪ ﻓﺎﺻـﻞ ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ. E . دراﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ، ﻃﻼ و ﻣـﺲ و از ﻧﻈـﺮ.

اولویت بندی معادن مس اکسیده در استان سمنان برای سرمایه گذاری با استفا

اطالعات موقعیت جغرافیایی معادن مس در جدول 1 . )1390( با بررسی کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره ... سمنان و نقشه موقعیت معادن مس استان )شکل1(، موقعیت.

ﺑﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺲ ﻣﻌﺪن ﻏﺮﺑﯽ دﯾﻮاره در اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﻧﺼﺐ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ - روش های تحلیلی و .

اﺑﺰاردﻗﯿﻖ. در. دﯾﻮاره. ﻏﺮﺑﯽ. ﻣﻌﺪن. ﻣﺲ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ . ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. و. در. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. ﺑﻪ. ﻧﻘﺸـﻪ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. ﺷﺪﻧﺪ . ﻻﯾﻪ. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ﻣﺮﺑﻮط. ﺑﻪ. ﻫﺮ.

انتخاب پوشش گیاهی برای احیای محیط زیست معدن مس سونگون، به روش .

مواد و روشها: روش بررسی در این تحقیق، انتخاب گونه های گیاهی بر اساس فاکتورهای . این مدل با روش شباهت به گزینه ایده آل فازی و در معدن مس سونگون ایران اجرا شده است. . و هماهنگی با شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه در طی سالیان گذشته و آینده است. ... صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت.

مکان یابی سد باطله معدن مس درآلو با استفاده از سامانه اطلاعات .

در این مطالعه برای مکانیابی سد باطله معدن مس درآلو از سامانه اطلاعات جغرافیایی به عنوان نرم . پس از بررسی نظرات کارشناسان، لایه های اطلاعاتی در پنج گروه شامل زمین . با استفاده از زوش مجموع وزنها، نقشه نهایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید.

سونگون – شرکت معدنی آهن آجین - ajingroup

فعالیت های تولیدی و اجرایی معدن مس سونگون. موقعیت جغرافیایی: معدن مس سونگون روی کمربند متالوژی جهانی موسوم به آلپ هیمالیا در استان آذربایجان شرقی، 105.

موقعیت جغرافیایی – طلای زرشوران - شرکت گسترش معادن و صنایع .

موقعیت جغرافیایی. معدن زرشوران در 35 کیلومتری شمال شهر تکاب در محدوده ای حدودا 37 کیلومتر مربعی در فاصله 7 کیلومتری روستای زرشوران واقع گردیده است.

معادن جديد - مجتمع مس سرچشمه - شرکت ملی صنایع مس ایران

آدرس : رفسنجان-شهر سرچشمه- روابط عمومي مس منطقه كرمان. تلفن: 03434305001. رایانامه :Eprnicico. RSS · ايميل · صفحه اصلی; نقشه سایت; زبان انگلیسی.

تعیین مناطق امیدبخش برای کانی‌سازی مس و طلا در چهارگوش تخت .

نتایج روش AHP منجر به بررسی و ارائه یک معادله جدید برای فازیسازی دادهها شد. . نقشه پتانسیل حاصل از AHP-Fuzzy با نسبت 4/0 بیشترین مقدار را در بین . نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن . برای تلفیق دادهها، روشهای فازی، روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و AHP-Fuzzy در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بهکار گرفته شدند.

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مس - دانشگاه علامه جعفری رفسنجان

14 ژانويه 2014 . از وظايف اين شركت استخراج و بهره برداري از معادن مس ، توليد محصولات پر عيار . 1-2- موقعيت جغرافيايي ... پردازش اطلاعات جهت استفاده در تحليل پايداري شيب : بررسي نقشه ها و مقاطع بررسي نقشه ها و مقاطع زمين شناسي و دگرساني.

اکتشاف طلا به روش IP و مقاومت ویژه در منطقه دره اشکی - انجمن .

داﻧﺸﺠﻮى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾک، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن، ﻧﻔﺖ و ژﺋﻮﻓﯿﺰ. ﯾ. ک،. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود، . دره اﺷﮑﯽ، ﮐﺎﻧﺴﺎر ﻃﻼ. Gold exploration using IP and Resistivity methods in Darreh-Ashki .. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ . ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ. ﻫﺎ. ،. ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﭘﺮوﻓﯿﻞ دوﻗﻄﺒﯽ. -. دوﻗﻄﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و. اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ. ﺑﯽ. ﻫﻨﺠﺎرى. ﻫﺎ در ﻋﻤك ﻧﯿﺰ . ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ.

معدن مس سرچشمه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

معدن مس سرچشمه در ۵۰ کیلومتری جنوب رفسنجان و در ناحیه مرکزی رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است. . ۱ موقعیت جغرافیایی; ۲ زمین‌شناسی; ۳ تاریخچه; ۴ نحوه استخراج . و ۱:۲۵۰۰ پرداخته و به‌دنبال آن شبکه حفاری ۲۰۰ متری بر روی نقشه ۱:۲۵۰۰ ایجاد شد.

کشف معدن یک تریلیون دالری در کشور - شبکه اطلاع رسانی افغانستان

14 ژوئن 2010 . که گفته می شود اين ذخاير كه رگه‌هاي عظيمي از آهن، طلا ، نيوبيم و كبالت نيز جزو آن . همانطور که قبل از این بزرگترین معدن کشف شده مس یا همان معدن مس آینک در .. و نقشه های جیالوژیکی را بدسترس آنها گذاشته اند- اکنون این معادن و صد ها معادن . کشور عزیز ما افغانستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود از ذخایر عظیم.

معادن ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقشه صنعت و معدن ایران. . مانند معدن مس سرچشمه با ۱٫۲ میلیارد تن با گرید ۰٫۷٪، معدن روی انگوران با ذخیره باقیمانده ۹ میلیون . معادن طلای ایران . معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام .. لری · بلوچی · سیستانی · عربی · گرجی · ارمنی · زبان‌های ایرانی · زبان‌های هندوایرانی · جغرافیا.

موقعیت جغرافیایی – طلای زرشوران - شرکت گسترش معادن و صنایع .

موقعیت جغرافیایی. معدن زرشوران در 35 کیلومتری شمال شهر تکاب در محدوده ای حدودا 37 کیلومتر مربعی در فاصله 7 کیلومتری روستای زرشوران واقع گردیده است.

مرکز کرمان - مقالات-منابع،ذخایرو صنایع معدنی شهرستان رفسنجان

بررسی احتمالی منابع جانبی طلا، نقره، مولیبدن، رنیم از کانسارهای مس پورفیری . از چند سال بررسی 6 نقشه جغرافیایی و معدنی، زمین شناسی، مواد معدنی غیرفلزی، مواد انرژی . سرگذشت بسیار قدیمی معادن در شهرستان رفسنجان، پی جویی و استخراج مواد.

مشکلات پروژه معدن مس درآلو بررسی شد - رئیس اتاق کرمان

1 مارس 2017 . مشکلات پروژه معدن مس درآلو در نشستی با حضور رئیس اتاق کرمان و نمایندگان برخی دستگاه‌های مرتبط بررسی و مقرر شد برخی از این موارد در شورای.

چه تجهیزات اساسی مورد نیاز در یک معدن گرانیت می باشد - LGHT

طراحی و بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ فسفات شمشك . نسبتا . دیجی سنگ | نقشه جغرافیایی معادن سنگ ساختمانی ایران . چه ماشین آلات به معدن طلا مورد نیاز; چه .

معادن طلا|شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز - صفحه 1 - قیمت طلا و ارز

جدیدترین معادن طلا,آخرین معادن طلا,خوانش گر جدیدترین معادن طلا به شکل زنده و لحظه ای از . موقعيت جغرافيايي: اين محدوده به وسعت 8 كيلومتر مربع در شمال‌غرب ايران، استان .. فعاليتهاي اکتشافي انجام شده: - تهيه نقشه هاي زمين شناسي _ معدني در مقياس.

ظرفیت‌های کم نظیر معادن ایران - روزنامه دنیای اقتصاد

3 مارس 2015 . همچنین طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود 6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی . آمده ، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم . موقعیت جغرافیایی ما به تعبیری در مرکز دنیای اقتصادی قرار دارد. .. دولت‌ ها مکلفند با کمک تشکل‌ها در بخش‌خصوصی نقشه راه توسعه معدنی را ترسیم کنند.

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن طلا شرف اباد - سیویلیکا

این تحقیق به منظور بررسی پیامدهای حاصل از استخراج طلا از معدن شرف آباد که در محدوده . سازمان جغرافیایی، ۱۳۸۴، اطلاعات قومی نقشه های توپوگرافی با مقیاس .

معادن ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقشه صنعت و معدن ایران. . مانند معدن مس سرچشمه با ۱٫۲ میلیارد تن با گرید ۰٫۷٪، معدن روی انگوران با ذخیره باقیمانده ۹ میلیون . معادن طلای ایران . معدن را از استخراج، صنایع تولید فلزات به‌خصوص فولاد در ایران با قیمت تمام شده مناسب انجام .. لری · بلوچی · سیستانی · عربی · گرجی · ارمنی · زبان‌های ایرانی · زبان‌های هندوایرانی · جغرافیا.

تهیه نقشه پتانسیل ذخایر معدنی مس با استفاده از سامانه اطلاعات .

در این تحقیق با بررسی مدل‌های متداول تلفیق نقشه، مدل‌های همپوشانی شاخص و منطق . 1381- طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی طراحی برای اکتشاف معادن مس.