سرامیک آسیاب منبع تحمل در سنگاپور,

No 339 Colordd - انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

۴۲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ. ۴۳ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻛﺸﺸﯽ . ۴۹ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺮﻗﯽ. ۵۲ ﺩﺑﻴﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺯ .. ﺣﻤﻞ، ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻴﺪﺍ. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ.

نانوپوشش های سخت و مقاوم - ستاد توسعه فناوری نانو

15 مه 2017 . نقل مطالب ماهنامه فناوري نانو با ذكر منبع بالمانع است. . nano. ... »اين دستگاه دارای مدل های مناسب پوشش دهی برای سرامیک، فلزات. و شیشــه ... در طرح حاضر يک نانوحامل مغناطیسی به منظور حمل ژن. و انتقال ژن .. Mill Control Packer .. سنگاپور. ایران. ن. انگلستا. ایتاليا. هند. سپانيا. ا. س. سوئي. سوئد. ۶3. 80.

معرفی فناوری های جدید عمرانی و روش های اجرای آن ها مونوریل مونوریل .

۴- به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع سازندهٔ آن باید تحمل وزن مونوریل و مسافران را داشته باشد . آفریقای جنوبی و سنگاپور نیز از این نوع حمل و نقل استفاده می‌کنند. منابع: .. پس آنکه گچ را از کوره بیرون آوردند آنرا به آسیاب برده و با آسیاب های ساچمه ای وغیره .. سنگدانه روسازی راه، پوشش آسفالت، سنگدانه بتن، مصارف ساختمانی (کاشی.

روزنامه شماره 761 - روزنامه شروع

15 مه 2018 . مي داند که بدترين توافق را به او تحميل کرده اســت. او خروج از برجام . آسياب چه کساني است ؟ ۶-متأســفانه ... بورس هاي ســئول و سنگاپور در محدوده. قرمز بودند. . معاون برنامه ريزي، توســعه منابع و امور پشــتيباني سازمان خصوصي. سازي افزود: ... و پالک شهرداری 9۴ و کدپستی: ۴۶۱۴9۴۳۳۳۷ و کف اطاق ها از سراميک و در حال.

تصفيه آب - ستاد نانو

حجم بازار محصوالت تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو در منطقه آسیا-اقیانوسیه و میزان رشد آن. .. منظر کمبود این منبع حیاتی می تواند به منازعات بین المللی منجر شود. .. هزینه های تحمیل شده توسط تصفیه خانه ها برای تصفیه پساب های حاوی مواد آلی دوری کرده و از .. صنعتی همچون پالستیک ها، کاتالیزورها و سرامیک ها به کار رفته است.

سرامیک آسیاب منبع تحمل در سنگاپور,

امکان تولید سرامیک‌های صنعتی پایه آلومینایی در کشور فراهم شد .

19 نوامبر 2016 . . این شرکت در قالب سرامیک بال آلومینایی و سیلیکاتی، اکتیو آلومینا به صورت . این فعال فناور، گلوله های آسیاب و لاینرهای آسیاب را دو فرآورده تولیدی این . از سویی گلوله های آسیاب بعنوان جزء اصلی در فرآیند سایش مواد در این آسیاب . برگزاری دوره تکمیلی کلاس ایمنی در حمل و نقل برای رانندگان، شرکت سیمان.

ACDSeePrint Job

ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﺁﺯﺍﺩﺳـﺎﺯﻱ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧـﺪﻣﺎﻥ ﺟـﺬﺏ، ﺣﻤـﻞ. ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ... ﻭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ. ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ. ﻳﺍﻣﺎ ﺍ,ﺍﻧﺪﻲﻌﻴ. ﻦ ﺩﻭ ﺳـﻬﻢ ﺑ. ﺑـﺮﺩ ﺶﻴﺩﺭ ﭘـ ﻱﺸـﺘﺮ ﻴ. ﻣﺮﺯﻫﺎ. ﻱ. ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﭘ .. ﺁﺟﺮ، ﮐﺎﺷﻲ، ﺳﺮﺍﻣﻴﮏ، ﺳـﻴﻤﺎﻥ ﻭ ... ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺎﺏ. ﮐـﺎﺭﻱ. ﮐـﺮﺩﻳﻢ . ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮﺍﻱ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ.

تخصصی رشته سرامیک صنعتی

تخصصی رشته سرامیک صنعتی - کمکی در حل مسائل به دانش جویان وعلاقه مندان به رشته . این اجزا را پس از آسیاب شدن و نرم کردن به صورت خمیری رقیق درمیآورند. . بوده و پدیده های تکتونیکی و بویژه میکروتکتونیک را تحمل نکرده باشند, بعلاوه از . منبع : راهنمای سنگ (شرکت تبلیغاتی روشان روز) دوستدار شما سرامیک مشتق از کلمه.

ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GIS ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . - ResearchGate

16 دسامبر 2007 . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن ﻛ. ﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎ واﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ. وﻛﺎﻣﻼ .. Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. .. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﮔﺮاول ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ اﻳﻦ .. اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺮاﻣﻴﻚ، آﺟﺮ و ﻛﺎﺷﻲ ﺳﺎزي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪﻫﺎ. -9 .. Effects of a pulp and paper mill.

پتانسیل ها و توانمندی های استان خراسان جنوبی اینجا - مرکز خدمات .

مهم مستلزم تأمین منابع دولتی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد. حمل و نقل .. گروه کاالیی فوق مشتمل بر گچ، سیمان، پودر سنگ، ایزوگام، پشم شیشه،کاشی و سرامیک و .. جامع درخش، قلعه فورگ، قلعه درخش، آسیاب باد های طبس، بقعه سلطان ابراهیم رضا، وجود .. تانزانیا، افغانستان، فیلیپین، تایلند، اتیوپی، سنگاپور، موریس،.

امکان تولید سرامیک‌های صنعتی پایه آلومینایی در کشور فراهم شد .

19 نوامبر 2016 . . این شرکت در قالب سرامیک بال آلومینایی و سیلیکاتی، اکتیو آلومینا به صورت . این فعال فناور، گلوله های آسیاب و لاینرهای آسیاب را دو فرآورده تولیدی این . از سویی گلوله های آسیاب بعنوان جزء اصلی در فرآیند سایش مواد در این آسیاب . برگزاری دوره تکمیلی کلاس ایمنی در حمل و نقل برای رانندگان، شرکت سیمان.

سرامیک آسیاب منبع تحمل در سنگاپور,

برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت -سطح کلان

5-3-3-4 برقراری توازن در توزیع فرصت ها و منابع ... برنامه راهبردی تجهیزات حمل و نقل و زیربرنامه های آن: خودرو، تجهیزات دریایی، . ساختمانی، کاشی، مصالح پرکننده، شیشه. .. بر اساس اطالعات منتشر شده توسط بانک جهانی کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، ... محصوالت ازدانه های آسیاب شده«، »ساخت محصوالت خبازی« و »ساخت آهن و فوالد.

گیربکس حلزونی SDM - گیربکس مکعبی

کاربرد گیربکس مکعبی SDM : آسياب هاي كوچك - سيستم هاي انتقال مواد - گیربکس کانوایر - گیربکس نوار نقاله - گیربکس صنايع كاشي و سراميك - گیربکس.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

ﻣﻨﺒﻊ. : na/fa/News/82506485/. دﻓﻊ روزاﻧﻪ. 65. ﺗﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻔﺎل و ﺳﺮاﻣﻴﻚ در ﻻﻟﺠﻴﻦ. ﻫﻤﺪان. -. ﻛﺎرﮔﺮوه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ .. ﺣﻤﻞ. ﭼﺪن. -4. ﻛﻮره. ﻫﺎ. ي. ﻛﻮﭘﻞ. -5. ﻛﻮره. ﻫﺎ. ي. ﻳاﻟﻘﺎ. ﻲ. -6. ﻣﺨﻠﻮط. ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎ. ي. ﭼﺪن. ﻴــﺑ. ﺸﺘﺮ. ﻦﻳ. و. ﻣﻬــﻢ. ﺗــﺮ. ﻦﻳ. اﻧﮕ .. ط ﺷﺪه و. ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﻫﺎي زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه. ي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ cm. 25/1. آﺳﻴﺎب. ﻛﺎري. ﻣـﻲ. ﺷـﻮد .. Singapore. July, 22-27.

دریافت فایل - نمایشگاه بین المللی تهران

95, 93, شرکت آسیا ابزار دقیق, طراحی ،ساخت و تولید انواع سیستم های میترینگ . لایه گرم و اپوکسی FBE کارخانه اسپیرال و بزرگترین شبکه حمل ریلی لوله های فولادی .. و با استفاده از انواع سرامیک ها (اکسید کروم، اکسید آلومینیوم) سرمت ها . خدمات مهندسی و ساخت در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی، منابع آب، بندرسازی،.

تصفيه آب - ستاد نانو

حجم بازار محصوالت تصفیه آب مبتنی بر فناوری نانو در منطقه آسیا-اقیانوسیه و میزان رشد آن. .. منظر کمبود این منبع حیاتی می تواند به منازعات بین المللی منجر شود. .. هزینه های تحمیل شده توسط تصفیه خانه ها برای تصفیه پساب های حاوی مواد آلی دوری کرده و از .. صنعتی همچون پالستیک ها، کاتالیزورها و سرامیک ها به کار رفته است.

اي ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ دﻣﻨﻮش - ستاد گیاهان دارویی

ﻣﻨﺒﻊ. ﻋﻈ. ﻢﯿ. اﻗﺘﺼـﺎد. ي. و. ﺑـﺎ. ارزش. اﻓـﺰوده. ﺑﺴـ. ﺎرﯿ. ﺑـﺎﻻ. در. ﯾا. ﺮان. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﯿزﻣ ... ﺣﻤﻞ. و. ﻧﻘﻞ. و. ﺣﺬف. واﺳﻄﻪ. ﻫﺎ. در. ﻓﺮآ. ﻨﺪﯾ. ﺗﻮﻟ. ﺪﯿـ. ﯿﮔ. ﺎﻫﺎن. دارو .ﯾﯽ. •. ﮐﺎﻫﺶ. ﯾﺿﺎ. ﻌﺎت. ﯿﮔ. ﺎﻫﺎن. دارو .. آﺳﯿﺎب. 1. 0. ﺗﺎرﯾﺦ زن ﺟﻮﻫﺮ اﻓﺸﺎن. 1. 0. ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ. 1. 0. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ. 1. 0. آون. 1. 0 ... ﮐﻒ ﺳﺮاﻣﯿﮏ. -. دﯾﻮار. ﮐﺎﺷﯽ. -. ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. 200. 0. اﻧﺒﺎر در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺑﻨﺪي. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

قیمت آسیاب سرامیک

توپ و تور خرد کردن باریت ، سنگ آ هک ، سرامیک, آسیاب گلوله ای و, . آسیاب کن خرد کن قیمت قابلمه های سرامیک نسبت به قابلمه های جنس های دیگر بالاتر است در.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻮري دﻛﺘﺮ

ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺳـﺮاﻣﻴﻚ اﻳـﺮان، ﺑـﺮ. ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻜﺎري .. ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن. و ﺳﻮﺋﺪ. ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ . ﻣﻨﺒﻊ. : .nano .. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻴﺎب را در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ. Ti3SiC2 .. Singapore.

تحقیق و پژوهش منابع تغذیه - فایل مارکت

تحقیق و پژوهش منابع تغذیه از بدو اختراع الکتریسته و تولید وسائل برقی اولین نیاز . ۲- تحمل بار زیاد نویز ناچیز و خروجی و زمان پاسخدهی بسیار کوتاه . هاي جريان در فركانس تغذيه و يك خازن سراميك براي مولفه هاي هارمونيك فركانس سوئيچينگ. .. سنگاپور, سنگبري نرم بر, سنگدانه بتن سبک, سه قسمت اصلی سیستم تلفن, سهام.

No 339 Colordd - انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

۴۲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ. ۴۳ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻛﺸﺸﯽ . ۴۹ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺮﻗﯽ. ۵۲ ﺩﺑﻴﺮﮐﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺯ .. ﺣﻤﻞ، ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻴﺪﺍ. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ.

معرفی فناوری های جدید عمرانی و روش های اجرای آن ها مونوریل مونوریل .

۴- به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع سازندهٔ آن باید تحمل وزن مونوریل و مسافران را داشته باشد . آفریقای جنوبی و سنگاپور نیز از این نوع حمل و نقل استفاده می‌کنند. منابع: .. پس آنکه گچ را از کوره بیرون آوردند آنرا به آسیاب برده و با آسیاب های ساچمه ای وغیره .. سنگدانه روسازی راه، پوشش آسفالت، سنگدانه بتن، مصارف ساختمانی (کاشی.

سرامیک آسیاب منبع تحمل در سنگاپور,

Damdar 271.pdf - اداره کل دامپزشکی استان البرز

ﺷﺮﺣﻰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ .. 1- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻃﻴﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺣﻤﻞ ﺑﺮﺍﻯ ... ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ .. ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ... ﻣﺎﻟﺰﻱ ﻭ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ ﺷﺎﻫﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ .. 7- ﻛﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﻳﺎ ﺍﻃﺎﻗﺖ ﻛﺸﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺩﻪ ﻭ.

در ب ره ایده، اکرآفر ی ض و البته رعایت . - بنیاد ملی نخبگان

بگوییم حاال با این همه منبع نفت چه باید بکنیم. و چه سیاستی پیش .. و تحمـل زنـدان و شـکنجه در راهـی بـود کـه. درنهایت به انقالب .. آسـیاب بـادي باشـد و اسـبش یابویـی نحیف و. معشـوقه اش زنـی .. جــای تولیــد کارخانــه ای را، ســرامیک. کارخانــه ای.

نانوتکنولوژی | Pars Mineral

فناوری نانو منجر به تغییرات شگرف در استفاده از منابع طبیعی، انرژی و آب خواهد شد . در اين روش با استفاده از دستگاه ها و روش های مكانيكي مانند: تراشیدن، آسیاب کردن .. 2471. برزیل. 17. 1.67. 2300. لهستان. 18. 1.58. 2170. سنگاپور. 19. 1.5. 2056 ... به‌ خوبی بر سطوح مختلف از قبیل فلزات، شیشه، سرامیک و پلاستیک می‌چسبند و.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺷﺪﻳﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ... Cladding and its Compatibility with Ceramics", Intermetallics, vol.7, pp. .. ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ. ﻛﻪ .. آﺳﻴﺎب. ﺷﺪه. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜـﺎن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﻴﻦ. ﻓﻠـﺰي در. ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻌﺪي .. fic, Singapore. ﺷﻜﻞ.