ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻢ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ .. آﺳﻴﺎب ﻫﺎ .3. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه .4. ﻧﺴﺎﺟﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آزﺑﺴﺖ .5. ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ .6 .. ﻲﻣ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﻢﺘﺴ. دﻮﺷ.

زندگی من، تروتسکی

آسياب بر. می گشت چراغ. را روشن می کرد و بساط سماور بپا می شد . معم والً ش ب. ھ ا آن. ق در در ات اق غ .. در وجود او چيزی غيرقابل محاسبه و غيرقابل اعتماد وجود داش ت . از ھم ه ی .. ه ک ن يا دو جو ا ب ،م شاب هت شاد متس ناوت ی من یکرتش م ه جو چي ھ. اد رار صا.

اللّمع فی التصوّف

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﭘﯿﺪا ﻣﯽ. ﺳﺎﺧﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن در رواﯾﺎت و .. ﻣﺮا ﺑﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪﻫﯿﺪ . و ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﻔﺖ. : ﻣﻦ ﻓﺮرﻧﺪ آدﻣﻢ و ﻓﺨﺮی .. ﻫﺎ از آﺳﯿﺎب ﻣﯽ. اﻓﺘﺎد . ﮔﻔﺘﻪ. اﻧﺪﮐﻪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.

راهکارهای ايجاد بازار رقابتي - روزنامه شروع

5 ا کتبر 2017 . حال مذاکره هستيم و طبق محاسبات انجام شده بر حسب .. )دستگاه آسياب )خرد کردن کائوچو. 21. 10/000/000 .. چند بازيکن در ختافه، هانوفر و متس.

جامعه آرمانی اقبال - دانشگاه علم وصنعت

مسلمان جدیدی به نام های گوناگون در آسیا و آفریقا ایجاد شد که همه در راستای سیاست .. نی های آن به گوش رسد وصد چمن طرح و محاسبه صورت کرفت تا یک جامه زیبایی بر .. او سراپا. رحم. . تی. آن به یا. ران ، این به اعداءرح. . متی. آن که بر اعداء در رحمت.

Echinaceae purpurea ) ( ثر کودهای بیولوژیک بر صفات - دانشگاه آزاد .

1 نوامبر 2015 . بومی آمریکای شمالی است ولی امروزه در اکثر نقاط اروپا و آسیا و همچنین ایران کشت می شود . در گذشته این .. این اساس میزان کوئرستین و گالیک اسید محاسبه گردید .. متس. اه. ی. خشت و نامرد تهج هدنز. ی. ص. م هتفرگ رظن رد. ی. دوش.

.Pasab ﻃﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آب، ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دوره ﭘ

اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد؛ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده .. ball mill-assisted for 4 h and thermal decomposition at 900°C for 2 h. .. يروآ ﻊﻤﺟ ﻪﻟﻮﻟ طﻮﻄﺧ رد ﺪﻳﺪﺷ ﻲﻠﺧاد يﺎﻫ ﻲﮔدرﻮﺧ زوﺮﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﻳﺎﺳ و ﻢﺘﺴ. ،. و لﺎﻘﺘﻧا.

ای در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﮑﺘﻪ - نمایندگی رسمی اچ پی HP

آﺳﯿﺎب ﺳﺮخ. Moulin Rouge. ) ﺷﻬﺮت دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری در آن زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده. اﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ . ﻣﻮن .. ﻤﺘﯿ. ﯽ. اﻣﺸﺐ راﺑﺮت ﻟﻨﮕﺪان را ﭘﺸﺖ ﻣ. ﻠﻪﯿ. ﻫﺎ ﺑ. ﯿ. ﻨﺪازد . ﺳﻮﻓ. ﯽ. ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻟﻨﮕـﺪان ﮐـﺎر داﺷـﺖ و ا. ﯾـ. ﻦ دوراﻫـ. ﯽ. ﺗﻨﻬـﺎ. ﯾـ. ﮏ. ﯿﻧﺘ .. ﻣﺸﻬﻮرش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ . ﻟﻨﮕﺪان ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺨﺘﻪ رﻓﺖ.

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﺪﻣﺎت زﻣﯿ - گروه آموزشی حسابداری .

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯿﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﺎ داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺎد .. ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﺮه ﻫﻨﺮﺟﻮرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﯽ وﻧﻈﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. .. آﺳﯿﺎب و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ. واﺣﺪ ﮐﺎر. 8 .. ﯿﺑ نﺮﻗ يﺮﻨﻫ يﺎﻫ هﻮﯿﺷ رد عﻮﻨﺗ ﺖﻠﻋ و يﺮﻨﻫ يﺎﻫ هﻮﯿﺷ و ﺐﺗﺎﮑﻣ ﯽﻓﺮﻌﻣ : ﻢﺘﺴ. 5. 5. 5/1. 5/1. 2. 5/2. 5/2. 20.

ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺻﻼح ﻧﮋاد آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻟﻴﻒ - ResearchGate

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻓﺮاواﻧﻲ. ﻛﺮوﻣﻮزوم. ﻫﺎي. ﺟﻨـﺴﻲ. در. ﻣﺎﻫﻴـﺎن. ،. ﺗﻌﻤـﻴﻢ. ﻧـﺴﺒﺖ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. داراي. ﻛﺮوﻣﻮزوم. ﺟﻨﺴﻲ. ﺑـﻪ. ﻛـﻞ. ﮔﻮﻧـﻪ .. ﻢﺘﺴ. يﺎـﻫ. لﺮـﺘﻨﻛ. يدرﻮﺧزﺎﺑ. ﻳﺪﻣ. ﺖﻳﺮ. ﻲﻣ. دﻮﺷ. و. ﻦﻳﺪﺑ. ﺐﻴﺗﺮﺗ. رد. نﺎﻴﻫﺎﻣ. ﺖﺴﻳرﻮﻛﻮﻧﻮﮔ. ﻢﺋﻼﻋ. و. مﺎﻐﻴﭘ. يﺎـﻫ .. indicator of exposure to kraft mill effluent. Bull. Environ.

جلد اول.pdf - دانشگاه شاهد

متس. سار. ت. هک. رب. هچ. را. کر. ن. ید. ،ن. قع. ینال. ،ت. ملع. او. خ. ال. ق. انب. دش. ساه .. کـه بتـوان آن را محاسـبه و یـا بـه لحـاظ اجتماعـی ارزیابـی کـرد، نشـانی از نشـانه هـای .. مثــالً آیــا آســیاب بــادی کــه غربــی هــا در جنــگ صلیبــی بــرای اولیــن بــار بــا.

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻢ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ .. آﺳﻴﺎب ﻫﺎ .3. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه .4. ﻧﺴﺎﺟﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آزﺑﺴﺖ .5. ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ .6 .. ﻲﻣ يﺰﻛﺮﻣ ﻲﺒﺼﻋ ﻢﺘﺴ. دﻮﺷ.

مهندسی فرآیند

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﺪل ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮرﺑﺎﻟﻨﺖ k-ω . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ذرات در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻫﺎي دوار ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ. از .. آﺳﻴﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي، ﻫﻴﺪروﺳﻴﻜﻠﻮن .. ﻢﺘﺴ. ﺎﻫ. ي. ژﺮﻧا. ي. ﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد. ﻴ. تﺎﻘ. ﺪﺣاو. ناﺮﻬﺗ. 2 -. ﺸﻧاد. ﻴرﺎ. ا ﺖﻌﻨﺻ و ﻢﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد.

اینجا - محمدرضا جوادی یگانه

ضمن این کار یک آسیاب آبی را نیز به حرکت درمی آورد، سپس به جویبارهایی .. »وزیر محاسبات والیت انگلیس دستور العمل داد و سند مالیت و جمع و خرج سال نو دولت .. ( یا »نظام های معنایی و رسومی که این معناها درون آن کار می کنند« است )اشتاین متس.

ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻧﻮر ﺟﻠﺪ ﻳﺴﺖ و ﻳﻜﻢ - مدیریت حوزه علمیه استان فارس

27 مارس 1988 . ﻥ ﻭ ﺿﺮﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻛﺮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪ .. ﻴﻦ. ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻰ. ﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﻧﺎﻛﺮﺩﻩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻧﺮﻳﺰﻳﻢ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻭ. ﺟﺒﻬﻪ .. ﺪﺑﻻﺍ ﻰﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﻪﺸﻴﭘ ﻢﺘﺳ ﻥﺍﺭﺍﺪﻣﺩﺮﺳ ﺮﺑ ﺖﺳﺍ ﺎﻬﺘﻠﻣ ﻪﻧﺎﻧﺎﻣﺮﻬﻗ ﺩﺎﻳﺮﻓ ﻡﺎﻤﺗ ،ﺖﺳﺍ . ﻰﻣ ﻭ.

روزگار بی حکایتی ) گزیده ی یادداشت ها ( علی اوحدی - Amazon S3

و تمامی پهنه ی آفریما؛ آمریکای التین و جنوبی؛ آسیا، خاورمیانه تا خود خدا، چندین و چند برابر کشتار نازی هاست، به. همان زشتی و .. ایران در محاسبات بین المللی. " للمداد .. ،خیرات ی هشیمه رد ،موب و زرم نیا ی هدیشک متس مدرم عطال تیرثکا. زا. داوس.

بررسی تطبیقی حس دلبستگی مکان در ن مادهای شهری دوره اصفهانی و مدرن

از آب به منظور امکان. سنج. ی. در با. زارها. ی. هند. بررس. ی. یم. شود. محاسبه. ها نشان م. ی .. این شهر با یکپارچگی دومین سیستم بزرگ حمل و نقل سریع اتوبوس آسیا .. گراک هب ،نانکراک. یر. ی. سی. متس. وقت و شزومآ. یت. ب تکراشم. ین. رد نانکراک.

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺮان ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎص اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ، اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻠﮑﻪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دارﻧﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه .. و ﭘﺪﻳﺪآورد ﻧﻔﻀﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ در دل ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر وﮐﻮﺷﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎن. دراز اﺳﺖ .. ﻲﺷﺎﻧ ناﺮﻳا ﺮﺑ نﺎﮕﻧﺎﮕﯿﺑ ﻢﺘﺳ و ﻲﺳﺎّﺒﻋ ﺖﻓﻼﺧ نارود ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا عﺎﺿوا زا ﻪﮐ دﻮﺑ ﻲﮐاﺮﺘﺷا. ﻲﻣ. ﺪﺷ.

روزگار بی حکایتی ) گزیده ی یادداشت ها ( علی اوحدی - Amazon S3

و تمامی پهنه ی آفریما؛ آمریکای التین و جنوبی؛ آسیا، خاورمیانه تا خود خدا، چندین و چند برابر کشتار نازی هاست، به. همان زشتی و .. ایران در محاسبات بین المللی. " للمداد .. ،خیرات ی هشیمه رد ،موب و زرم نیا ی هدیشک متس مدرم عطال تیرثکا. زا. داوس.

مجله تخصّصى الهيات و حقوق/ بهار 1384/ شماره 15 - دانشگاه علوم اسلامی .

جایگاه. من. نسبت. به. حکومت. اسالمى،. چوون. محوور. آسویاب. است. به. آسیاب. که. دور. آن .. یعنی بور راسیونالیزاسویون. ابزارهوا. که. محاسبات. را دستاویزی. برای. رسیدن. به .. متس. نارازوه و داوتفا مدرم لام و ناج هب دوخ تموکح مایا رد هک دوب فورعم رگ.

ها هايي در مالي شركت افته Cases in Corporate Finance

اين درصد از نسبت سود هر سهم تقسيم بر قيمت سهم محاسبه شده. ** تعداد .. مازاد آن شركت به چندين آسياب چوب از ﺟمله بلوريدج فروخته مي. شد. .. رتويپماك متس. يس. ي.

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﺪﻣﺎت زﻣﯿ - گروه آموزشی حسابداری .

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻬﻼك داراﯾﯿﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﯾﺎ داراﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻌﺎد .. ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﺮه ﻫﻨﺮﺟﻮرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﯽ وﻧﻈﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. .. آﺳﯿﺎب و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ. واﺣﺪ ﮐﺎر. 8 .. ﯿﺑ نﺮﻗ يﺮﻨﻫ يﺎﻫ هﻮﯿﺷ رد عﻮﻨﺗ ﺖﻠﻋ و يﺮﻨﻫ يﺎﻫ هﻮﯿﺷ و ﺐﺗﺎﮑﻣ ﯽﻓﺮﻌﻣ : ﻢﺘﺴ. 5. 5. 5/1. 5/1. 2. 5/2. 5/2. 20.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - ایمنی ، محیط زیست - پالایش و پخش

ﺁﺳﯿﺎﺏ. ﻫﺎ. و. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ. ﮐﻪ. ﺍﺳﺒﺴﺘﻮﺱ. ﻣﺼﺮﻑ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺮﺩﻡ. ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ. (. ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ. ﻫﻮﺍی. ﻣﺤﯿﻂ. ﺯﯾﺴﺖ. ﺑﻪ. ﮔﺮﺩ ... ﻣﺘﯽ. وﺟﻮﺩ. ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﯿﺶ. ﺁﮔﻬﯽ. ﺍﺑﺘﻼ. ﺑﻪ. ﺁﺯﺑﺴﺘﻮﺯﯾﺲ. ﺍﻣﺮوﺯﻩ. ﭘﯿﺶ. ﺁﮔﻬﯽ. ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ. ﻣﺒﺘﻼ. ﺑﻪ. ﺁﺯﺑﺴﺘﻮﺯﯾﺲ .. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮﺗﻮﺯﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎﺭی ﺑﺎﯾ. ﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ زراﻋﺖ - همایش ملی باریجه

25 جولای 2014 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻣﺎري و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ... Growth and oil production of fennel(Foeniculum vulgare Mill): Effect of irrigation .. ﻢﺘﺴ. ﻋارز. ﯽ. رﺎﮑﺑ. ﻣﯽ. ﺪﻧور. ) ﺢﻟﺎﺻ. ﺘﺳار. ﯿﻦ. 1380 .(. Fallahi et al., 2009. ((. ﺪﻘﻧ.

کریستوفر هیچنز

JOHN STUART MILL .. ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﺪا. در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت. ﻻﭘﻼس اﻧﺴﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ. اﻓﻖ دﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﻚ. ﻲﻣ. ﻛﻨﺪ . ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن .. ﻊﻗاو ﻢﺘﺳ درﻮﻣ و ناﺮﻴﻘﻓ ﻪﻛ ﻪﺘﺷاد ﻲﻧﺪﺸﻧ شﻮﻣﺎﺧ يﺪﻨﻣوزرآ.