نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی پکن (Sino-Dental) (۱۹ الی ۲۲ خرداد .

نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی پکن (Sino-Dental) از ۱۹ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در شهر پکن کشور چین برگزار می گردد. ارائه اطلاعات بیشتر و خدمات تخصصی مانند تور.

مشاهده مقاله | پرتو‌ ایکس، تاریخچه و ویژگی‌ها

. "تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه‌گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس"، مجله مکانیک هوافضا (ساخت و تولید)، جلد 7، شماره 2،.

تصاویر خیره کننده از گل ها زیر اشعه ایکس - خبرگزاری میزان

دیدن گل و گیاهان همیشه جذاب و دیدنی است، اما دیدن گل ها زیر اشعه ایکس بسیار جالب و خیره کننده است، فرقی نمی کند یک گل سرخ باشد یا یک رز با هر اسم دیگری.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻮﺗﺎژن ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﮔﻞ - ResearchGate

و ﺗﯿﻤﺎر. EMS. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺳﺪﯾﻢ آزاﯾﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﮔﺮﯾﺖ دارد . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي . ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت. ﻣﻬﻤﯽ. ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﮔﻞ اﺳﺖ. (. 10. ) . ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﺎژﻧﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ و ﮔﺎﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردي . Gry. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد. ﺟﻬﺶ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺮﮔﺲ ﭼﯿﻨﯽ رﻗﻢ.

اثر پرتو گاما بر میزان رشد و تعیین دز مناسب به منظور افزایش تنوع .

1 نوامبر 2015 . اﯾﺮان. ،(ﻧ. ﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول. : )lbagherinrcam. و2. -3. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. و. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دز ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ در ﻫﺮ دو. رﻗﻢ. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ . ﮔﺴﺘﺮش اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه. ﻧﻈﯿﺮ . ﺗﻮﻟﯿﺪات. ﮐﺸﺎورزي. ،. ﻣﯿﺰان. و. ﺳﻄﺢ. ﺗﻨﻮع. ژﻧﺘﯿﮑﯽ. اﻫﻤﯿﺖ. ﺑﺴﯿﺎر. زﯾﺎدي. دارد (. 15. ) از ا . ﮔﯿﺎه. را. ﺑﻪ. ﻣﻮﺗﺎژن ﻣﺸﺨﺺ. ﮐﺮد .)6(. ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ (. )7. از ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﯽ ﺑﺬور ارﻗﺎم ﺗﺠﺎري و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞ.

بررسی اثر اشعه گاما بر تغییرات الگوی پروتئینی و تنوعات .

1دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران . و از تغییرات اپی ژنتیکی بهوسیله توانایی انتقال آنها پس از لقاح یا تولید مثل جنسی قابل تمایزند. . برای بررسی تابش اشعه گاما بر جوانههای جانبی گیاه و کالوس با توجه به شرایط . به صورت دو قسمتی (ژل پایینی یا ژل جدا کننده با غلظت آکریلامید بیشتر و ژل.

زا ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻧﮓ

1 فوریه 2011 . ﮔﻴﺎﻫﺎن. داروﻳﻲ،. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﺟﻬﺎد. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺮج، اﻳﺮان. -2. داﻧﺸﻴﺎر. ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﮔﺮوه. ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي .. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮ. د . ]3[. رﻧﮓ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ. ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن،. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و از ﻫﻤﻪ .. ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻋﻘﺮب، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن. ﻗﺮﻣﺰ. ﭼﻮب. Pterocarpus santalinus. آﻧﺘﻲ. اﻛﺴ. ﻴﺪان،. ﺿﺪ. ﺳﺮﻃﺎن ... ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آيا كاكتوس ها جاذب اشعه هاي مضر مي باشند ؟ - ویکی کاکتوس

5 ژانويه 2016 . Home مقالات ویکی کاکتوس کاکتوس آيا كاكتوس ها جاذب اشعه هاي مضر مي باشند . ساليان اخير اين پرسش مابين دوستداران اين گياه و از طرفي بين . برای مطالعه مقاله بهترین تصفیه کننده هوا به این لینک مراجعه . فکر نمیکنم این دانشمندان و محققان و علما وفضلا تولید کننده،وارد کننده یا صادر کننده کاکتوس باشند !

در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻮﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي، ﮔﺮﮔﺎن، اﯾﺮان . دﮐﺘﺮ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﯾﻮﻧﺲ. آﺑﺎدي،. اﺳﺘ . ﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﯾﺎي ﺟﻬﺎن ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه داﻧﻪ روﻏﻨﯽ، اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داراي ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .. ﻫﺎي درﯾﭽﻪ. دار از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻧﺮم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ.

کلزا عملکرد اجزای و عملکرد روی بر گاما اشعه پرتودهی اثرات *و مهتاب .

توليد. گياهي. جلد. بيست. و يكم. ،. شماره. چهارم. ،. 3191 jopp.gau. اثرات .. 2110. از(. يطر. ق. پرتوده. ی. بذر. خردل. هند. ی. ) junceaBrassica. با(. اشعه. گاما. ) ... کننده. تأثیر. پذيری بیشتر اين صفت نسبت به. مقادير مختلف پرتودهی اشعه گاما.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﺷﻮد ... ﻗﺮار داد . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 1. Opaque ... 5. ﻧﻘﻄﻪ ای در ﺑﺎﻻی ﻋﺪﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﻌﻪ ﻧﻮراﻧﯽ از ﺷﮑﺎف ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ داﺧﻞ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.

معرفی گل برگ بیدی - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران

7 آگوست 2013 . برگ بیدی گیاهی است علفی از خانواده کملیناسه و جهت تزئین طاقچه ها و . با حدف جوانه های انتهایی برای تهیه قلمه و تکثیر علاوه بر تولید گیاهان و . لکه های سوخته قهوه ای رنگ روی برگها ظاهر شده اند:از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید. . و غبارپاشی را فراموش نکنید،آبیاری را زیادتر و گلدان را در معرض اشعه.

پل های غول پیکر در چین - آپارات

3 آگوست 2017 . انرژی امروز ○ مستندها و ویدئوهای علمی و جذاب را در سایت [.IranEnergy.news] تماشا کنید ○ پل های غول پیکر در چین چین, تکنولوژی, پل, انرژی.

آشنایی با آلوئه ورا و خاصیت آلوئه ورا - بیتوته

تمدن های یونانی، رومی، آفریقایی، مایایی، سرخپوستان آمریکایی و چینی نیز آلوئه ورا را . دانشمندان اسپانیایی موفق به ساخت نوعی ژل از گیاه آلوئه ورا ( آلوورا ) شده‌اند که قادر . همچنین خواص بی‌حس کننده، منعقد کننده خون، ضد باکتری و درمان کننده دارد. .. از بیماری‌های پوستی به عنوان مثال اثرات سوء ناشی از اشعه ایکس جلوگیری می‌کند.

فراورده های طبیعی با قابلیت محافظت پرتوی - مجله دانشگاه علوم .

ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎ ﻣﯽ . ﮔﺎﻣﺎ ﯾﺎ اﯾﮑﺲ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﺳﻮد ﻣﯽ. ﺟﻮﯾﻨ .ﺪ. ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ .. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻗﺒﻞ از. ﺗﻮﻟﯿﺪ. رادﯾﮑﺎل. ﻫﺎی آزاد و اﺷﻌﻪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل و در ﻣﺠﺎورت. ﻣﻮﻟﮑ ... و ﻫﻤﮑﺎران در ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ .. ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ.

اشعه ایکس گیاهان تولید کنندگان در چین,

پل های غول پیکر در چین - آپارات

3 آگوست 2017 . انرژی امروز ○ مستندها و ویدئوهای علمی و جذاب را در سایت [.IranEnergy.news] تماشا کنید ○ پل های غول پیکر در چین چین, تکنولوژی, پل, انرژی.

اشعه گاما - مجله پژوهشهای گیاهی - مجله زیست شناسی ایران

در این پژوهش اثر پرتوهای گاما با میزان انرژی و قدرت نفوذ بالا جهت تولید متابولیت . اثر اشعه گاما بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی گیاه درمنه کوهی ... و آنزیم های تولید کننده، سیگنالی مبنی بر تابش اشعه گاما دریافت نمی‌کنند.

تصاویر خیره کننده از گل ها زیر اشعه ایکس - خبرگزاری میزان

دیدن گل و گیاهان همیشه جذاب و دیدنی است، اما دیدن گل ها زیر اشعه ایکس بسیار جالب و خیره کننده است، فرقی نمی کند یک گل سرخ باشد یا یک رز با هر اسم دیگری.

ﺑﺮاﺑﺮ در و ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻟﻮس در آرﺗﻤﯿﺰﯾﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺤ - اکوفیتوشیمی گیاهان .

9 نوامبر 2016 . اﯾﺮان،. ﺧﻮاص. ﻗﺎﺑﺾ،. ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه،. ﺿــﺪﻣﯿﮑﺮوب،. ﺿــﺪاﻧﮕﻞ. و. ﺿﺪﻣﺴــﻤﻮﻣﯿﺖ. ﺑــﺮاي آن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ .. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ و ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. درواﻗـﻊ. ا. ﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ. ﺷﮑﻠﯽ از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟ.

کتان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاه کتان، بَزرَگ (با نام علمی: Linum Usitatissimum) به معنی «مفیدترین» از دسته گیاهان . پرورش عمده کتان درکشورهای کانادا، چین، روسیه، هند، انگلستان و آمریکا است. . ۱-ساختمان داخلی: دیاگرام اشعه ایکس نشان می‌دهد که آرایش مولکولی در ساختمان در . دانه‌های کتان در تولید روغن نباتی شناخته شده و به عنوان روغن بذر کتان یا روغن.

بررسی اثر اشعه گاما بر تغییرات الگوی پروتئینی و تنوعات .

1دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اصفهان، ایران . و از تغییرات اپی ژنتیکی بهوسیله توانایی انتقال آنها پس از لقاح یا تولید مثل جنسی قابل تمایزند. . برای بررسی تابش اشعه گاما بر جوانههای جانبی گیاه و کالوس با توجه به شرایط . به صورت دو قسمتی (ژل پایینی یا ژل جدا کننده با غلظت آکریلامید بیشتر و ژل.

گولان سقز :: Golan News Aganecy | سرطان درمان میشود حتی در مراحل .

5 ژوئن 2016 . از ایران شروع کردم و متوجه شدم که متاسفانه دید غالب در کشورمان به سرطان ناامید . و خروج میکنند و در واقع بره موم در آنجا نقش ضدعفونی کننده زنبوران را برعهده دارد. .. بعد از این مدت، عکس با اشعه ایکس از معده او هیچ تغییری را نشان نداد. .. من خودم عصاره برخي از گياهان ار ميگيرم و همچنين عرقيات گياهي توليد ميكنم و.

اشعه ایکس گیاهان تولید کنندگان در چین,

گیاهی اثر امواج الکترومغناطیسی بر آنزیم اوره آز ، علیرضا منتظری حمزه ج

ایران. چکیده: آنزیم ها بیومولکولهایی هستند که به وسیله سلولها سنتز میشوند و . بدلیل اهمیت گسترده و استفاده روز افزون آنزیم ها در صنایع پزشکی و تولید مواد غذایی مطلوب، . از عوامل شیمیایی میتوان به وجود فلزات سنگین و عنصر مهار کننده انزیمی و از عوامل . اشعه ایکس، رادیوفرکانس. ها،. مادون. قرمز،. تششعات. فرابنفش. و اشعه. گاما.

چشم انداز سبز - گیاه درمانی

اين گياه در درمان التهاب هاي پوستي ناشي از تابش اشعه ايكس مفيد است . . می باشد آلوورا در ایران به نام صبر زررد مشهور است آلوورا چنان خواص چشمگیر ومتعددی دارد که . به عنوان مثال تولید کنندگان شامپو اعتقاد براین امر دارند که اسیدیته معادل 5/4 این.

ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ - مدیریت اراضی

ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺴﮕﺮي ﻟﺠﺎﯾﺮ. 1. ، ﻧﺼﺮت اﻟﻪ ﻧﺠﻔﯽ. و. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﯿﺴﻪ. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎك داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ . ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﯾﺮان، ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و. ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺮرات. ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. آوري. ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺣﺸﯽ. (. ﻃﺒﯿ. ﻌﯽ. و) ... زﯾﺎدي ﻣﺼ. ﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. اﯾﻦ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. ﺑﻪ ﺻﻮرت. دم. ﮐﺮده. و ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه. را ﺗﻬﺪﯾﺪ. ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻋﻼوه. ﺑﺮ ﻣﺼﺮف. دم. ﮐﺮده .. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺸﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ، اﺷـﻌﻪ ﻣـﺎ. وراء.

زا ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻧﮓ

1 فوریه 2011 . ﮔﻴﺎﻫﺎن. داروﻳﻲ،. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه. ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﺟﻬﺎد. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺮج، اﻳﺮان. -2. داﻧﺸﻴﺎر. ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﮔﺮوه. ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي .. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮ. د . ]3[. رﻧﮓ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ. ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن،. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و از ﻫﻤﻪ .. ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻋﻘﺮب، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن. ﻗﺮﻣﺰ. ﭼﻮب. Pterocarpus santalinus. آﻧﺘﻲ. اﻛﺴ. ﻴﺪان،. ﺿﺪ. ﺳﺮﻃﺎن ... ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن - وزارت علوم

ﺷﺒﮑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. و ﻓﻨﺎوری و ﻫﻢ . Euro Vector, EURO EA3000 ﻣﺪل و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه: ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ . ٢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ (داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ). ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ (XRD). Bruker .. ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺣﻼل ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﮑﺮر. ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ.

اشعه ایکس گیاهان تولید کنندگان در چین,

بررسی صفات گیاه موتانت نعناع فلفلی با روش استفاده از جهش‌زائی .

كنندگان نبات به خصوص در محصول هايي كه پايه ژنتيكي . مواد موثره در گياه نعناع فلفلی از غلظت های مختلف ماده موتاژن اتيل متان سولفونات EMS در شرايط درون شيشه ای و مزرعه. استفاده .. چين براي توليد برنج زودرس آزاد شدند. . )31( در تحقيقي از دوتا موتاژن فيزيكی )اشعه( و . اين درحالي است كه جهش هاي حاصل از پرتوهاي گاما، اغلب.