سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی . - فصلنامه علوم زمین

1 مه 2002 . سرزمین های کهن و پی سنگی ايران به شمار می روند و با توده های گرانیتويیدی بندهزارچاه، سفید سنگ، .. استخراج شده، بازنويسی و نمودار فراوانی آنها رسم شده است. .. و ديگر نرم افزارهای مربوط پردازش شد و پايه تجزيه و GCDkit به کمک نرم افزار . در منطقه میامی، افق هايی از شیل های زغال دار درون توالی رسوبی ترياس-.

اختراعات ارجاعی از اداره ثبت - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

در حال حاضر دبیرخانه ثبت اختراع مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب . 2276, دستگاه و روند ارزیابی ناهمواریهای روسازی با استفاده از سامانه پایش .. 1794, ساخت بتن سازه ای و غیر سازه ای با استفاده از پسماند حاصل از شستشوی زغال سنگ با خواص .. 1731, تشخیص خرابی های تکه مرکزی سوزن های راه آهن با استفاده از پردازش.

چگونه نفت تشکیل می‌شود ؛ با انواع نفت خام و استخراج آن آشنا شوید .

19 مارس 2018 . ذخایر نفت را می‌توان در زیر زمین و یا زیر بستر اقیانوس‌های پیدا کرد. . کروژن ماده‌ای مهم در روند شکل‌گیری نفت به شمار می‌آید. . این نمودار نفت‌خیز ترین کشور‌های جهان و یا به عبارتی ملل‌هایی که بیشترین ذخایر نفتی را در اختیار دارند را نشان می دهد. .. اسنپدراگون ۸۵۵ به یک واحد پردازش عصبی (NPU) مجهز خواهد بود.

مهندسی معدن – بر بال‌های کتاب

فلزات، انرژی و پایداری؛ داستان دکتر مس و شاه زغال سنگ . حفر ثروت معدنی از تاریخ زمین تا زمان ماقبل تاریخ و استخراج معدن اروپایی‌ها در . او میزان عظیمی از اطلاعات سودمند در مورد صنعت نفت را با استفاده از تصاویر و نمودارهای بسیار فراهم کرده است. . بر "استخراج معادن" روند جدایی‌ناپذیری از نظر سیاست‌های فنی و تکنولوژیکی است.

ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎل 1388

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. 23. 4-1 : ﺟﺪاول ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﻛﻞ ﻛﺸﻮر. 29. ﺑﺨﺶ دوم. : ﻧﻔﺖ. 49. 1-2 : ﻛﻠﻴﺎت. 50 .. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻧﺮژي زﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺎل. 2008. 446 .. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي. )1-1 (. و. )2-1 (. روﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ. ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺣﺎﻣﻞ. ﻫﺎي اﻧﺮژي را در دوره. 88-1370. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ .. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف داراي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺨﺰن، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﺒﻴﺮ و.

گزارش کامل

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ واز ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ذﻏﺎﻟﺴﻨﮓ . ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف آن در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

نقشه و اطالعات مکانی گیالن - سامانه اطلاعات آماری استان گیلان

زمین. لغزش. با. استفاده. از. سیستم. اطالعات. مکانی. و. فرایند. تحلیلی. سلسله. مراتبی .. روند. منطق. ی،. نمودار ستون. ی. ش. یب. دامنه. ها رسم شد )شکل. 1. (. بنابرا. ین. بر پا. یه. تغ .. زغال. (TRjs). سنگ. آهک اوولیتی، سنگ. آهک شیلی و دولومیت. (TRe). سنگ .. پردازش. و. تکامل. ناهمواری. ها. داشته. اند. در . طول. دوره. های. یخچالی،. انباشت.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

9 دسامبر 2009 . زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي. (. داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن. ) دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻛﻼﮔﺮي،. اﺳﺘﺎد. -. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي .. روﻧﺪ ﺗﻮﻟﺌﻴﺘﻲ. در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي. REE. ﻧﺸﺎن از واﻛﻨﺸ. ﻬﺎي ﺳﻨﮓ. /. ﻣﺬاب در ﻳﻚ .. ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش داده .. اﻧﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت.

Full page photo print - ResearchGate

8 ژانويه 2009 . زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ، ﻫﻴﺪروژﺋﻮﻟﻮژي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎرﺳﺖ اﻳﺮان. ﻛﻤﺎل ﻃﺎﻫﺮي. دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺳﺖ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر. ﺷﺮﻛﺖ .. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺳﺖ آﻧﻬﺎ داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺮﺷﺎري از ﻧﻔﺖ. اﺳﺖ. (. ﮔﺎن .. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي رﻳﺎﺿﻲ و روﺷﻬﺎي ﺗﺌﻮري، ﺑﺮاي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﻧﻤﻮدار ﮔﻞ ﺳﺮﺧﻲ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺟﻨﻮب.

سی امین گردهمایی علوم زمین - همایش های ایران

فراخوان ارسال مقاله سی امین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. . نگاهی کمی و کیفی به نقشه پراکندگی مواد معدنی ایران (غیر از نفت، گاز و مصالح .. پردازش تصاویر ومحاسبه تخلخل دوبعدی 2-D باروش آنالیز خوشه ای (K-mean) .. بررسی روند تاثیر پذیری زمین لغزش به پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل.

خلاصه تحولات اقتصادي کشور سال ۱۳۹۵

ﺟﺪول، ﻧﻤﻮدار. ﺳﺎﻻﻧﻪ .1. اﻳﺮان. -. اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدي. -1368 -. اﻟﻒ . ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان .. 1394. از اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار. ﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن. ،. ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي. « ﻧﻔـﺖ. ، ». « ﺧـﺪﻣﺎت. و ». « . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸ. ﻲ. ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل. ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ﻧﻴـﺰ. اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل. 1395. ، ﺑﺎ ﺛ. ﺒﺖ رﻗﻢ. 0/9 .. ﭘﺮدازش ﻧﻈﺎم. ﻣﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭼﻚ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻧﻜﻲ از ﻧﻴﻤﻪ دوم. ﺳﺎل. 1393. و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ. آن ﺑﻪ ﺟﺎي.

فولاد مبارکه اصفهان - ایده مفید

9 نوامبر 2015 . علی رغم کاهش بهای سنگ آهن و قراضه، افت قیمت و مقدار فروش به اندازه ای بوده که . همانطور که در نمودار زیر مشهود است مقدار صادرات در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. .. منبع جدول و نمودار بازده: شرکت پردازش اطلاعات مالی پویا . (46 تن) نوع تختال در کشور بوده وجهت تولید لوله های انتقال نفت و گاز به کار می رود.

ن شناسی نفت ايران ی مجله زم - انجمن زمین شناسی نفت ایران

1 ژوئن 2010 . جنوب غرب ايران؛ با نگرش ويژه به نمودارهای مقاومت. جواد هنرمند، ژيال . هیئت تحريريه مجله زمین شناسي نفت ايران، رعايت دقیق ... روند شمال شرقي.

انرژی زیست توده | انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران

بخشی از تشعشع خورشید که به اتمسفر زمین می رسد، بواسطه فرآیند فتوسنتز در گیاهان جذب و . خاکسترها و بقایا, موادی که از سوختن چوب، زغال سنگ، زغال و سایر مواد زاید قابل احتراق باقی می مانند. . در ظرفیت‌های کوچک به صورت ماژول و ظرفیت های متوسط و بالا بکار روند. . نمودار های ذیل با انواع کاربردهای انرژی زیست توده اشاره دارد .

گزارش کامل

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ واز ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ذﻏﺎﻟﺴﻨﮓ . ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف آن در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

استخراج طلا از تجهیزات کوارتز - صفحه خانگی

چگونه زغال سنگ است که از زمین استخراج; . روند استخراج از معادن نیکل-【حرفه ای تجهیزات معدن . . طلا قابل حمل تجهیزات سوژه متحرک از روبروپردازش کارخانه . .

اصول نمونه برداری در معدن و کانه آرايي (جزوه ارائه شده . - miners database

IP يکي از متداول ترين روش هاي مورد استفاده در اکتشافات معدني و نفت و گاز مي‌باشد. . فاکتورهاي محيطي با يک ساختار زمين شناسي مخلوط مي شود که باعث تحريک، .. در نمودار 3 مقادير پلاريزاسيون ظاهري ηa تحت هر نقطه سونداژ در عمق نصف فاصله AB .. مکانیک سنگ شاخه ای از علم مهندسی است که در آن چگونگی رفتار سنگ در برابر.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - جغرافیا و مخاطرات .

مقاالت نمودار آرای نویسندگان است و به ترتیب وصول و تصویب درج مي. شود. .. آتشفشانی. و. عدسی. های. زغال. ی. G: توده. های. نیمه. آتشفشانی. اندریت. –. بازالت. H: توده .. سنگ. شناسي بستر و نفوذ ناپ. ری. ی. عوامل مهم. ي. در وقوع زمین. لغزش. هاا باوده .. روند افزایش بکندا، از لال به تنوب است و .. پردازش و تصاویر مورد نیاز تهیه شد.

مروری بر اکتشافات هيدروکربوری در ايران - مهندسی نفت

25 دسامبر 2013 . در این نوشتار بر تاریخچۀ اکتشاف نفت در ایران از ابتدا تاکنون و چشم انداز و . درسال ۱۸۵۵ برای نخستین بار، زمین شناسی به نام لوفتوس (Loftus) در .. در چاه اکتشافی لالی-۱ اولین نمودار الکتریکی را در سال ۱۹۳۸ ثبت کردند. . به شمار می رود، از نظر حجم ذخایر در ردۀ متوسط تا کوچک به شمار می روند. ... پردازش لرزه ای.

نمودار روند زمین پردازش زغال سنگ,

بزرگترین منابع تولید کننده گازهای گلخانه‌ای (گزارش) - عصرایران

5 مه 2013 . . فسیلی توسط انسان بوده تا به امروز، انسان نقشی کلیدی در روند تغییرات آب و هوایی و . استخراج و پالایش نفت و گاز طبیعی نیازمند مصرف مقادیر عظیمی انرژی بوده، در شرایطی که موجب آزاد شدن گاز متان از زیر زمین به اتمسفر نیز می شوند. . تولید سیمان که شامل استخراج سنگ آهک و سپس پردازش آن در دماهای بسیار.

فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

زمین شناسی و معدن. بررسی تاثیر . معدن ذغال ســنگ بريتانیا بر روی ذغال سنگ معادن ولزجنوبی. و كنت انجام شــد. .. مقدار مقاومت كششــی را به خود اختصاص دادند؛ روند نمودارها. برای هر سه .. و پردازش ديجیتالي تصوير را به منظور تشــخیص عیوب پديد.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

9 دسامبر 2009 . زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﺳﺎل. 1392. ،. ﺷﻤﺎره. ( 1. ﺟﻠﺪ. )5. ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر. ﺑﻬﺎر .. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ. ﭘﺲ از ﻣﺤﺎ. ﺳﺒﻪ. ﻧﻮرم. ﺑﺮ روي. ﻧﻤﻮدار. اﺷﺘﺮﯾﮑﺎﯾﺰن . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ. ﮔﺮاﻧﯿﺘﻬﺎ ﺑﺎ .. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮي .. ﭘﺮدازش. ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻤﻜﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. اﮔﺮ ﭼﻪ. PC.

فصلنامه علوم زمين، شماره 94 - Magiran

9 مه 2015 . مطالعه روند افزايش خاك هاي شور اطراف درياچه اروميه با استفاده از GIS و RS . نفوذي ترود چاه شيرين با استفاده از روش هاي مختلف پردازش تصاوير ASTER .. (ژوراسيك پيشين) در رخنمون و چاه هاي اكتشافي معدن زغال سنگ پروده طبس، خاور ايران مركزي . بررسي رخسارهاي الكتريكي و مطالعه روند تغييرات نمودار گاما نيز به.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان

ﭘﺮدازش و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در. ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ. از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ... اﻫﺪاف دﻓﻦ در زﻣﯿﻦ . .. ﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ﻟﺠﻦ. ﺗﺼﻔ. ﯿﻪ .. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار، روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮ. ﮐﻢ. ﺗﺮ. و.

چگونه نفت تشکیل می‌شود ؛ با انواع نفت خام و استخراج آن آشنا شوید .

19 مارس 2018 . ذخایر نفت را می‌توان در زیر زمین و یا زیر بستر اقیانوس‌های پیدا کرد. . کروژن ماده‌ای مهم در روند شکل‌گیری نفت به شمار می‌آید. . این نمودار نفت‌خیز ترین کشور‌های جهان و یا به عبارتی ملل‌هایی که بیشترین ذخایر نفتی را در اختیار دارند را نشان می دهد. .. اسنپدراگون ۸۵۵ به یک واحد پردازش عصبی (NPU) مجهز خواهد بود.

اصل مقاله (1140 K)

5 جولای 2011 . زﻣــﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺻــﺤﺮاﻳﻲ اﻳــﻦ. ﻣﻘﺎﻟــﻪ، واﺣــﺪﻫﺎي. ﺳــﻨﮕﻲ. آذرﻳــﻦ ﻣــﻮرد . ﭘــﺮدازش و از. آﻧﻬــﺎ در ﺗﻌﺒﻴــﺮ ... ﻳـﺖ واﻗـﻊ. ﺷﺪه. اﻧﺪ . در. ﻧﻤﻮدارﻫﺎ. ي. ﻫـﺎرﻛﺮ. ﻋﻨﺎﺻـﺮ. اﺻـﻠ. ﻲ. و ﻛﻤﻴـﺎب،. روﻧﺪ. ﺗﻔﺮ. ﻘﻳ. ﻲ. ﺑﺎرز. ي ... ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺟﻨﻮب، اﻫﻮاز . ﺑﻼﻏﻲ، ز.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑ

ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن. -. ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر. ﺣﺴﻦ ﻣﺪﻧﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ... روﻧﺪ. ﻧﻤﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﺷﻴﺐ. ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻓﺘﺮي. ﮔﺮدآوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح . ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ. -. ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ... ﺳﻨﮓ، زﻏﺎل، ﺷﻴﺴﺖ، ﺷﻴﻞ، اﺳﻠﻴﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺟﻴﺒﻲ ﻛﻨﺪه .. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ زاوﻳﻪ ﺷﻴﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارﻗﺎم. MRMR.

نمودار روند زمین پردازش زغال سنگ,

های کلیـدی یافتـه - REN21

انجمن بین المللی زمین گرمایی (IGA). ریچارد تیلور . در برابر افزایش مصرف انرژی در جهان و کاهش شدید قیمت نفت. در نیمه دوم ۲۰۱۴، . پایین تر است. روند توسعه گرمایش، سرمایش، و حمل و نقل تجدیدپذیر همچنان .. با ابتکار و همکاری برای جمع آوری، پردازش و اعتبار سنجی داده ها. ضروری است. . جدول ها و نمودارهای منتخب جی اس آر ۲۰۱۵.