رخساره‌هاي‌کانه‌دار‌کانسار‌روي‌-‌سرب‌)نقره(‌تنگِ‌دِزان‌در‌ت

موجود به ويژه دولوميتي شدن و مطالعات ليتوژئوشيميايي همگي نشان از آن دارد كه كانسار روي- سرب تنگِ دِزان در رديف كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي قرار مي گيرد. كانسار.

ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺪه ژوراﺳﻴﻚ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ ﻳﻨﺪﻫﺎ

:17/12/. 1390. * mosaddeghdu. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻓﺮ. ﻳﻨﺪﻫﺎي دﻳﺎژﻧﺰ. ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ. ﺷﺪه ژوراﺳﻴﻚ. ﻣﻴﺰﺑﺎن. ﻛﺎﻧﺴﺎر ﺳﺮب و روي آﻫﻮاﻧﻮ، ﺷﻤﺎل داﻣﻐﺎن،. اﻳﺮان. ﺳﻮداﺑﻪ ﻓﺘﺤﻲ. 1.

کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با . - ResearchGate

کانسار روی- سرب دره زنجیر با سنگ میزبان آهک دولومیتی شده در جنوب شهر تفت جای گرفته است. کانی های سولفیدی در اين کانسار شامل اسفالريت، گالن، پیريت و.

)شمال شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک شناسی، سنگ .

12 آوريل 2014 . سرب نخلک بوده تا الگويی برای کانسارهای مشابه ارائه گردد. روش مطالعه ... انتقال از آهک به دولومیت باعث تغییر در نفوذ. پذيری شده که خود باعث.

دولومیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ماده معدنی دولومیت با فرمول شیمیایی CaMg(CO۳)۲ در سه جهت رخ کامل دارد. اکثر دولومیت‌ها به رنگ‌های خاکستری مایل به کرم و سفید مایل به خاکستری یافت می‌شوند ولی.

کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با . - ResearchGate

کانسار روی- سرب دره زنجیر با سنگ میزبان آهک دولومیتی شده در جنوب شهر تفت جای گرفته است. کانی های سولفیدی در اين کانسار شامل اسفالريت، گالن، پیريت و.

ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺪه ژوراﺳﻴﻚ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ ﻳﻨﺪﻫﺎ

:17/12/. 1390. * mosaddeghdu. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻓﺮ. ﻳﻨﺪﻫﺎي دﻳﺎژﻧﺰ. ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آﻫﻜﻲ دوﻟﻮﻣﻴﺘﻲ. ﺷﺪه ژوراﺳﻴﻚ. ﻣﻴﺰﺑﺎن. ﻛﺎﻧﺴﺎر ﺳﺮب و روي آﻫﻮاﻧﻮ، ﺷﻤﺎل داﻣﻐﺎن،. اﻳﺮان. ﺳﻮداﺑﻪ ﻓﺘﺤﻲ. 1.

دولومیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ماده معدنی دولومیت با فرمول شیمیایی CaMg(CO۳)۲ در سه جهت رخ کامل دارد. اکثر دولومیت‌ها به رنگ‌های خاکستری مایل به کرم و سفید مایل به خاکستری یافت می‌شوند ولی.

)شمال شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک شناسی، سنگ .

12 آوريل 2014 . سرب نخلک بوده تا الگويی برای کانسارهای مشابه ارائه گردد. روش مطالعه ... انتقال از آهک به دولومیت باعث تغییر در نفوذ. پذيری شده که خود باعث.

رخساره‌هاي‌کانه‌دار‌کانسار‌روي‌-‌سرب‌)نقره(‌تنگِ‌دِزان‌در‌ت

موجود به ويژه دولوميتي شدن و مطالعات ليتوژئوشيميايي همگي نشان از آن دارد كه كانسار روي- سرب تنگِ دِزان در رديف كانسارهاي نوع دره مي سي سي پي قرار مي گيرد. كانسار.