ﻓﺼﻞ اول ﮐﻮره ﻫﺎ ى ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾک

زﯾﺎد. ﻣﯽ. ﺷﻮد،. ﺳﭙﺲ. اﺷﺒﺎع. ﺷﺪه. و. ﻣﺴﺘﻘﻞ. از. وﻟﺘﺎژ. اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺟﺮﯾﺎن. در. ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﻗﻮﺳﯽ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. در. ﺷﮑﺎف. ﺑﯿﻦ ... ﻣﻮاد ﻧﺴﻮز در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ١. -. ١١ .. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن از روى ﻣﻘﻄﻊ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﯿﺰ. ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻋﻤﻞ دﻣﺶ .. ﻣﯿﮑﺮو اﻫم ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ را در ﺟﻬﺖ ﻃﻮل، اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ وﻟﯽ.

۸ تا از عجیب‌ترین‌ها در کیهان! | عجیب‌ترین

14 نوامبر 2017 . با فرو رفتن به درون یک ستاره، این گرمای جهنمی باز هم افزایش می‌یابد. . این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که هسته یک ستاره عظیم فرو می‌پاشد، یا وقتی‌که دو .. در افق رویداد یک سیاه‌چاله، یک سنگ تنها بدون کوچک‌ترین نشانه‌ای ناپدید . با این وجود، ستارگانی هستند که از نظر روشنایی با فاصله زیادی خورشید را شکست می‌دهند.

فصل اول دار سنگ درزه رفتار هيدرومكانيكي توده - ResearchGate

شدن محيط موجب فشرده شدن آب و در نتيجه افزايش فشار آن مي . دهد: .0. تغيير در تنش. هاي وارده موجب تغيير در خواص هيدروليكي )نفوذپذيري( مي .. ميكرو. ن. با موفقيت اندازه. گيري كرد. با اين وجود. در روش تزريق اينكه آيا فضاي خالي درز بطور كامل .. شكسته. شده خود به عوامل مختلفي از جمله تنش وارد شده به دندانه. ها، مقاومت سنگ، و شرايط.

بارداری با میکرواینجکشن (icsi) سال 94 صفحه 3 | تبادل نظر نی نی سایت

24 آگوست 2015 . جهت افزایش شانس بارداری ٬ بیش از یک جنین درون رحم قرار داده می‌شود که این .. چندقلوزایی عاملی نامطلوب است زیرا خطر زایمان زودرس و مرگ‌ومیر را در جنین‌ها افزایش می‌دهد. . در سال ۲۰۱۰ با استفاده از روش میکرو اینجکشن ۳۲/۱درصد بوده است. .. »بیماران با سابقه شکست دو بار یا بیشتر در روش IVF شانس باروری با.

سنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ به مواد جامدی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر .. که دارای نقش و نگارهای سنگ‌های طبيعی می‌باشند و به اين سنگ‌ها سيمايی کاملاً طبيعی می‌دهد. . گراتوفیر، میکرو گرانیت، پروفیری، کوارتز-پروفیریت، ریولیت و تراشیت . تداوم دور رطوبت-تبخیر موجب افزایش حجم بلورها و پوسته شدن سطح سنگ.

بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ

ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دوام ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان و ذوب ﻳﺦ . ﭘﻮزوﻻﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻮزوﻻﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ . ﻣﻴﺪﻫﺪ. ]6-7[. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﺎن ﺳ. ﻴ. ﻤﺎن ﭘﻮدر ﺳﻨﮓ آﻫﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ در دﺳﺘﺮ ﺑﻮدن زﻳﺎد ، ﻫﺮ روزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ . درﺷﺖ داﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻤﺎره. 7.

شماره 4.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

این سنگ. ها معموالً مرتبط با گرانیت. ها و سینیت. ها می. باشند، اما پگماتیت ... افزایش درجه تفریق یافتگی موجب تغییر .. مطالعه ترکیب شیمیایی با میکرو .. می دهد. بررسی ویژگی های گوهرشناسی )رنگ، بافت، ضریب شکست، سختی باال در.

حفظ و مرمت آثار سفالي

9 ا کتبر 2013 . فرسايش ش ديد سنگ هاي آذرين و دگرديس مانند. گرانيت است كه .. ( افزايش درصدماده رخ مي دهد و باع ث اندكي )2. ي ا كاهش حجم .. شکسته سفال آسیب دیده از جنس استون ور ... صابون سيليس و ميكرو بالن) )Micro Balloons. را نام برد.

فصل اول دار سنگ درزه رفتار هيدرومكانيكي توده - ResearchGate

شدن محيط موجب فشرده شدن آب و در نتيجه افزايش فشار آن مي . دهد: .0. تغيير در تنش. هاي وارده موجب تغيير در خواص هيدروليكي )نفوذپذيري( مي .. ميكرو. ن. با موفقيت اندازه. گيري كرد. با اين وجود. در روش تزريق اينكه آيا فضاي خالي درز بطور كامل .. شكسته. شده خود به عوامل مختلفي از جمله تنش وارد شده به دندانه. ها، مقاومت سنگ، و شرايط.

کتابچه ايمني آزمايشگاه خواص سنگ مخزن - دانشگاه حکیم سبزواری

یکی دیگر از آزمایشاتی که در آزمایشگاه خواص سنگ انجام می شود اندازه گیری اشباع ... وجود ذرات در هوا منجر به افزایش تاثیر آالیندها می شود .. کار هم لغزندگی سطوح را از بین می برد و هم امکان آتش سوزی را کاهش می دهد .. شکسته. ازو. آن. جدا. گردد،. مقدار. فشار. ایجادشده. می. تواند. سیلندر. را. مانند. یک ... این عالئم باید گویای نوع میکرو.

طراحی مبلمان با استفاده از اشکال هندسی شکسته - کالا لیست

1 جولای 2017 . مبلمانی که در این غرفه دیدیم واقعا طراحی جالبی داشت ، استفاده از شکست ها و اشکال هندسی نامنظم و غیرمتعارف نشان از نگاه متفاوت طراح داشت .

شکستن میکرو را افزایش می دهد سنگ,

پارامترهای مؤثر بر نتیجه ي عملیات شکست هیدرولیکی - ماهنامه علمی .

کششی در چاه دیکته می شود، درحالی که شکست در سنگ نرم توسط. مدل های مختلف .. و درواقع α جانب ی افزایش می یابد که این افزایش منجر ب ه تغییر مقدار. به یک مقدار αکاهش . به دست آمده نشان می دهد که در تخمین α، با توجه به وابستگی آن به. خلل و فرج، ترک ... این حال، میکرو شکس ت های پراکنده ای نیز در نزدیکی نوک شکست.

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1386

ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﮐﺎﺭﻫﺎی. ﺭﺷﺘﻪ. ﺍﺑﻨﯿﻪ. و ﺍﺑﻨﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ . ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی. ﮐﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. ﻓﻨﯽ. و ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ. وﯾﮋﻩ. ﺍی ... ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰوﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺭوﺍﻧﯽ ... ﺳﻨﮓ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺁﻥ. ﺻﻮﺭﺕ. ﻣﻌﺎﺩﻝ. ﺣﺠﻢ. ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ. ﮐﻪ. ﺷﮑﺴﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ،. ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی. ﺳﻨﮕﯽ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . .8 .. ﻣﯿﮑﺮو. ﻥ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ. ﺷﻮﻧﺪ . 160212. 12،600. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ. ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﯿﺰﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻮﺍﮐﺶ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ. ﻣﺨﺰﻥ.

(Biochemistry Froum): تست های بیوشیمی ادرار (ویژه دانشجویان علوم .

20 ا کتبر 2013 . کتوزیس به افزایش کتونها در خون و ادرار تلقی می گردد. .. غلیظ شدن ادرار و کمبود مایع در بدن (هنگام روزه‌ داری یا تعریق زیاد) وزن مخصوص را افزایش می‌دهد. . اسیدی یا باز بودن ادرار در شکل‌گیری بعضی سنگ های کلیه هم موثر است. . وقتی چربی‌ها در بدن شکسته می‌شوند و در جریان سوخت و ساز مصرف می‌شوند کتون‌ها به.

سنگ کیسه صفرا چیست و چه زمانی نیاز به جراحی دارد؟ - عصرایران

22 نوامبر 2015 . در صورت افزایش بیش از حد ترشح کلسترول از کبد، کریستال های جامد کلسترولی در . است که از شکسته شدن و از بین رفتن سلول های قرمز خون ایجاد می شود. . چربی خون استعداد فرد را برای ابتلا به سنگ کیسه صفرا افزایش می دهد.

شکستن میکرو را افزایش می دهد سنگ,

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮوك در ﻳﻜﻲ از ﭼﺎه ﻫ و

5 مه 2013 . ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﻣﻴﻜﺮو. ﺑﻴﻮاﺳﺘﺮاﺗﻴﮕﺮاﻓﻲ. (Microbiostratigraphy). ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﮋدﻣﻲ و. ﺳﺮوك را در ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺧﺎوري ﺷﻴﺮاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در اﻳﺮان و در ﺑﻴﻦ. ﻣﻴﺎدﻳﻦ دﻳﮕﺮ و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﺟﻔﻴﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ... ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ.

استان البرز سنگدانه های معادن مختلف دانه بندی . - انجمن بتن ایران

نوع دانه بندی و جنس مصالح سنگی. آن می. باشد که باید در هر منطقه ای با توجه به . احتمال قفل شدگی و افزایش قابلیت جریان می شوند. . نتایج به دست آمده حاکی از این بود که با گردگوشه تر شدن ریزدانه و شکسته تر شدن درشت دانه ... میکرو سیلیس مصرفی به عنوان پرکننده، از کارخانه صنایع معدنی کانسار تهیه شده است. . نشان می دهد.

SID | سنگ كيسه صفرا در كودكان

صفرا بوسيله کبد ساخته و در کيسه صفرا ذخيره مي شود. . پيدايش سنگ کلسترولي مستلزم افزايش ترشح کلسترول در صفراست. . تشخيص سنگ صفراوي: سنگهاي حاجب به اشعه که 10-15% همه سنگها را تشکيل مي دهد در راديوگرافي ساده شکم مشخص ميشود و . ليتوتريپسي همراه با اسيدهاي صفراوي براي شکستن سنگ بکار مي رود.

سنگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ به مواد جامدی از پوسته زمین اطلاق می‌شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر .. که دارای نقش و نگارهای سنگ‌های طبيعی می‌باشند و به اين سنگ‌ها سيمايی کاملاً طبيعی می‌دهد. . گراتوفیر، میکرو گرانیت، پروفیری، کوارتز-پروفیریت، ریولیت و تراشیت . تداوم دور رطوبت-تبخیر موجب افزایش حجم بلورها و پوسته شدن سطح سنگ.

سنگ کوارتز | سنگ کوارتز چیست؟ 02144448805 |سنگ کوارتز .

مقایسه سنگ کوارتز و سنگ کورین ، سنگ کوارتز بهتر است یا سنگ کورین؟ . این فشار بالا سنگهای مخزن را شکست می دهد و دوغاب شنی به شکست تزریق می شود. . آگات و یشم نیز انواع کوارتز با ساختار میکرو کریستالی است. . در طول دهه ۱۹۰۰ تقاضا برای کریستال های کروی با کیفیت بالا به سرعت در حال افزایش بود که عملیات.

921 K

. می دهد. واژه. های کلیدی. : آب مغناطیسی، بتن با آب مغناطیسی ، مقاومت فشاری، کارایی، میکرو سیلیس . عدد از آن پنج سنگ مغناطی طبیعی بوده است. 1[ .] مولکول آب . های هیدروژنی داخلی )درون دسته ای( شکسته شده و رقابت بین. شبکه. های مختلف . ات. سیمان آسان نموده و با تسهیل عمل هیدراسیون مقاومت بتن را. افزایش. می. دهد. فو و ونگ. ]7[.

مهندسی مکانیک سنگ دکتر حسین جاللی فر غالمرضا ایمانی

. کاهش می یابد . میکرو یگتسکش اهیی وجود داردهک دیده نمی شود و منحنی غیر طیی و شدت کاهندگی زیاد می باشد. . :هب موازات سطح المان وارد می شود، سنگ اه را تغییر شکل می دهد. .. افزایش. طول را. با. عالمت منفی. نظررد. می گیرند. و. کرنش اهیی نیز. همانند تنش. 9رداه .. شکست سنگ تحت کشش می باشد وزمانی استهک تنش کششی وارد رب.

شکست هیدرولیکی در چاه های نفت - پایگاه جامع آموزشی نفت و گاز

6 نوامبر 2017 . ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﮑﺎف، ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺴﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺷﮑﺎف ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. . ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﺎزﻧﺪ، ﻓﺸﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮑﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ . وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف در ﺳﺎزﻧﺪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻟﺮزه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺮو ﻟﺮزه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮﻓﯿﺴﯿﻨﮓ آ

ﻣﺼﺎﻟﺢ. •. اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻗﯿﺮي اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮ. •. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ. •. ﻓﯿﻠﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ. •. آب. •. اﻓﺰودﻧﯽ . اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ و اﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﮑﺴﺘﻦ و دوام. : اﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ •. ﻋﻤﻠﮑﺮد. : اﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮو ﺳﺮﻓﯿﺴﯿﻨﮓ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ . ﭼﺮﺧﺶ. وﺳﺎﯾﻂ. ﻧﻘﻠﯿﻪ. ﺑﺮ ). ﺣﺴﺐ. درﺻﺪ. ﻗﯿﺮ. ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ. در. اﯾﻦ. آزﻣﺎﯾﺶ. ﯾﮏ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻪ. ﺿﺨﺎﻣﺖ. و 6. ﻗﻄﺮ.

پارامترهای مؤثر بر نتیجه ي عملیات شکست هیدرولیکی - ماهنامه علمی .

کششی در چاه دیکته می شود، درحالی که شکست در سنگ نرم توسط. مدل های مختلف .. و درواقع α جانب ی افزایش می یابد که این افزایش منجر ب ه تغییر مقدار. به یک مقدار αکاهش . به دست آمده نشان می دهد که در تخمین α، با توجه به وابستگی آن به. خلل و فرج، ترک ... این حال، میکرو شکس ت های پراکنده ای نیز در نزدیکی نوک شکست.

ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺭﻭﻟﻮژﻱ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻁ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . -. ﺑﺎﻛﺘ ﺮﻳﻮﺭ ﻱ . ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﺰﺍ . -. ﺳﻴ ﺴﺘﻴ ﺖ . ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺣﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﮕﻨﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺿﺢ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﺯ ﻟﮕﻨﭽﻪ ﺑﻪ. ﺣﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺧﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ . -. ﻛ ﺮﻳﭙﺘﻮﺭﻛﻴ . ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺪﻭﺳﻜﻮﭘﻲ.

شکستن میکرو را افزایش می دهد سنگ,

اصل مقاله

سازند ايالم سنگ مخزن ميدان نفتي ماله کوه در زون. چين خورده . ميدان نشان مي دهد که رخساره ها از کيفيت مخزني پاييني. برخوردار بوده و فرايندهاي دياژنزي تاثير مهمی در افزايش. کيفيت مخزني .. مهمترين. اجزاي اسکلتي روزنداران پالنکتوني، ميکرو بيوکالست ها. 4(. . کلسيتي نيز توانسته است مانع از شکسته شدن فسيل ها در. طي تدفين.