مقایسه تاثیر نبکاهای کویر سیرجان در تثبیت ماسه‌های روان با .

ﻫﺎي روان، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮي ﻧﺒﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮي،. 392. ﻧﺒﮑﺎ، ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﺒﮑﺎ، ارﺗﻔﺎع ﻧﺒﮑﺎ، ﻗﻄﺮ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه، ارﺗﻔﺎع.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای زراعی .

18 آگوست 2003 . ﮐﺸﺖ ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﮔﯿﺎه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘـﺮوژن ﻧﯿـﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ. دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﯾﺶ .. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎﺷﺖ. واﺣﺪ. ﻣﻘﺪار. ﻣﺸﺨﺼ. ﻪ. dSm. 1/7. ﻫﺪاﯾﺖ اﻟ. ﮑﺘﺮﯾﮑﯽ.

اثر سویه‌های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر رشد، جذب نیتروژن و .

14 ا کتبر 2011 . ﺍﺯﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﺮﻭﮐﻮﮐﻮﻡ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ. ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ .. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻭ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫـﻮﺍﻳﻲ. ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ . ﺑــﺎ ﻣﺸﺨــﺼﺎﺕ. ﺟــﺪﻭﻝ.

زﯾﺴﺘﯽ ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺛﺮ ﺟﻨﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻢ رﯾﺰوﺑﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید پایدار

4 جولای 2012 . ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﻨﺶ. ﺷﻮري. ﻣﻮﺟﺐ. اﺧﺘﻼل در ﺗﺮاوش اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر. ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ . ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ در. ﮔﺮه. زاﯾﯽ، در اﺛﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻨﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺟﺬب و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﮔﯿﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ . واژه ... ﺪه ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﮐﺮ. ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ. 1.

ﻫﺎي ﺗﺎغ و آﺗﺮﻳﭙﻠﻜﺲ، ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺧﺎك ﻣﺮاﺗ

ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺟﻬـﺖ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺷـﻦ. ﻫـﺎي. روان. (. ﻧﻴﻚ. ﻧﻬﺎد،. ) 1381. و در اداﻣـﻪ ﺟﻬـﺖ اﺻـﻼح. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﺸﻚ و ﻓﺮاﺧﺸ. ﻚ و ﻋﺮﺻﻪ. ﻫـﺎي. ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﮔﻴﺘــﻲ. )1375(. اﺛــﺮ ﻛﺸــﺖ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﮔــﺰ و.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺧﺎرﻣﺮﻳﻢ

ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ . ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺧﺎر ﻣﺮﻳﻢ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ و اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ... وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺘﻲ داروﻫﺎي.

ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﻳﻦ - myExperiment

در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻴﺎف و رزﻳﻨﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﺮي در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺎك اﺳﺖ .. ﻣﺸﺨﺼﺎت. اﻟﻴﺎف ﻣﺬﻛﻮر. در. ﺟﺪول. 2. اراﺋﻪ. ﮔﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ. - 3. اﻟﻴﺎف ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ. 0. 20. 40. 60 . رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد.

مقاله گیاه پالایی در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی - سیویلیکا

مشخصات نویسندگان مقاله گیاه پالایی در خاک های آلوده به ترکیبات نفتی . گیاهی، تجزیه گیاهی، تجزیه ریزوسفری، تبخیر و تعریق، و تثبیت گیاهی باعث حذف و.

ﺷﺪه ﻣﺴﻠﺢ ﺧﺎك دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﯿﺎه رﯾﺸﻪ ي ﺑﺎ

2 ژوئن 2016 . ﻣﺸﺨﺼﺎت. دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ. ﺧﺎك. ﻣﺴﻠﺢ. ﺷﺪه. ﺑﺎ. رﯾﺸﻪ ي. ﮔﯿﺎه. ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺨﻮاه. ،*. رﺿﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪي ﭼﻨﺎري. 2 .. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ از دو ﻃﺮﯾﻖ در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻮدﻫﻬﺎي ﺧﺎﮐﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

. عیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در .

تثبیت زیستی ازت در گیاهان لگومینوز، باکتری های ریزوبیومی خاکزی همزیست با این گیاهان دخالت .. مشخصات پرایمرهای مورداستفاده درواکنش زنجیرهای پلیمرازی.

مقایسه تاثیر نبکاهای کویر سیرجان در تثبیت ماسه‌های روان با .

ﻫﺎي روان، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮي ﻧﺒﮑﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮي،. 392. ﻧﺒﮑﺎ، ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﺒﮑﺎ، ارﺗﻔﺎع ﻧﺒﮑﺎ، ﻗﻄﺮ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎه، ارﺗﻔﺎع.

عوامل موثر بر تثبیت پتاسیم و آمونیم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن‌ها .

4 مه 2016 . تثبیت از مهم‌ترین فرآیندهایی است که بر قابلیت دسترسی پتاسیم و آمونیم برای گیاه اثر می‌گذارد. نوع و چگالی بار لایه‌ای کانی‌های‌ رسی، پتانسیل.

بهینه سازی شرایط القا و تثبیت کشت ریشه‌های مویین گیاه کاسنی .

ریشه‌ها‌ی مویین حاصل از تلقیح آگروباکتریوم رایزوژنز از قابلیت سنتز و تجمع متابولیت‌های ثانویه گیاهی برخوردار می‌باشند. در دو دهه‌ی اخیر توجه قابل ملاحظه‌ای به.

مشخصه گیاه تثبیت,

چرخه نیتروژن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هر چند نیتروژن ۸۰ درصد اتمسفر را تشکیل می‌دهد، جانوران و گیاهان نمی‌توانند مستقیماَ از آن استفاده کنند. باکتریهای موجود در خاک در رابطه با چرخه مجدد نیتروژن از طریق.

شنبلیله, کاشت شنبلیله, مشخصات گیاه شنبلیله, نیازهای .

شنبلیله عنوان گیاهی دارویی و همچنین به عنوان سبزی مورد استفاده قرار می گیرد. مواد موثره این . مشخصات گیاه. شنبلیله . شنبلیله در تثبیت ازت نقش عمده ای دارد .

پاسخ گیاه سویا (Glycine max) به تنش خشکی در رابطه با شاخص های .

تنش کم‌آبی همچنین دسترسی گیاه به نیتروژن، توان جذب نیتروژن و نیز فعالیت آنزیم‌های تثبیت کننده نیتروژن، عمدتا نیترات ردوکتاز و گلوتامین سنتتاز را کاهش.

SID | انتخاب مناسب ترين نوع گونه گياهي نبکا براي تثبيت ماسه .

عنوان مقاله: انتخاب مناسب ترين نوع گونه گياهي نبکا براي تثبيت ماسه هاي روان با . به اين منظور ابتدا مهمترين مشخصه هاي مورفومتري 67 نبکا، نظير حجم نبکا،.

نقش ترکیبات شیمیایی بر میزان حذف و تثبیت فلزات سنگین در .

ﻧﻘﺶ ﺗ. ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان. ﺣﺬف. و. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﺎك و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﻋﺒﺪاﻻﻳﻤﺎن. ﻋﻤﻮ. ﻲﺋ . ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻴﺎﻫـﺎن و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪا. زه.

چغندر | مشخصات گياه شناسي چغندر,بوم شناسي چغندر | PaperPdf

چغندر,مشخصات گياه شناسي چغندر,بوم شناسي چغندر,هالوفيت,پساموفيت . ذرات خاک را در جاي خود تثبيت کند، وجود گياهان خانواده Chenopodiaceae در اين مناطق است.

مقایسۀ نبکاهای گونه‌های گیاهی خارشتر - نشریه مهندسی اکوسیستم .

15 فوریه 2017 . گیاهی نبکا برای تثبیت ماسا. ه. های رواک از .. ژوش گیاه در نبکاهای گز بیاباک گبی کوچاد. تر از نبکاهاایی. است که در .. مشخصات گونه. های. گیاهی.

عوامل موثر بر تثبیت پتاسیم و آمونیم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن‌ها .

4 مه 2016 . تثبیت از مهم‌ترین فرآیندهایی است که بر قابلیت دسترسی پتاسیم و آمونیم برای گیاه اثر می‌گذارد. نوع و چگالی بار لایه‌ای کانی‌های‌ رسی، پتانسیل.

بررسی شرایط بهینه عملیاتی در گیاه پالایی خاک های آلوده به سرب و .

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﮔﯿﺎه ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎك ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺗﻮﺳﻂ .. ام ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت . ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﮔﻠﺪان، ﺧﺎك از ﻟﺤﺎظ رﻃﻮﺑﺖ. اﺷﺒﺎع و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ. ﺗﺜﺒﯿﺖ.

تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی

اسیدهای آلی مترشحه از گیاه قابلیت انحلال عناصر غذایی کم‌محلول را افزایش می‌دهند. به منظور بررسی تاثیر اسیدهای آلی (سیتریک، مالیک و اگزالیک) بر جذب و تثبیت.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ . در ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس .. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ.

قره قات

ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ. –. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮه ﻗﺎت. ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ. : ﻣﻬﺪي ﻋﻤﺎد، دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺮز. ﻏﻴﺒﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ رﺳﻮﻟﻲ، رﺳﻮل. ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﺰاده، ﺳﻌﻴﺪ .. ﻫﺎي رﻳﺰوم ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﻋﻤﻖ ﺧﺎك از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ ... ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻼژن.

مطالعه بوم شناسی فردی گیاه کمای سازویی در استان خوزستان، ایران

19 مارس 2018 . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘـﮥ ﺗﺤـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ: ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﯾـﺎ، ﺷـﯿﺐ . دﻣﺒﺮگ. ، رﯾﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ. ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ در. ﻣﺤﻠـﻮل. ﺗﺜﺒﯿﺖ. ﮐﻨﻨـﺪه. ﻗﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ.

SID | انتخاب مناسب ترين نوع گونه گياهي نبکا براي تثبيت ماسه .

عنوان مقاله: انتخاب مناسب ترين نوع گونه گياهي نبکا براي تثبيت ماسه هاي روان با . به اين منظور ابتدا مهمترين مشخصه هاي مورفومتري 67 نبکا، نظير حجم نبکا،.

بررسی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه گل بی مرگ (Helichrysum .

با توجه به اثرات چشمگیر عصاره گیاه گل بی مرگ بر روی تشکیل بیوفیلم، به نظر می رسد که بتوان از این. عصاره به ... مشخصات پرایمر مورد استفاده . تثبیت می.