: ﻓﺼﻞ اول : اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﱳ و ﺧﻮاص آ ﺎ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ا

ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪ ﺑﱳ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روي ﺑﱳ ﻗﺒﻠﻲ رﳜﺘﻪ ﺷﻮد ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در . از ﳐﻠﻮط ﮐﺮدن و آﺳﯿﺎب .. اﳒﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺧﻮدﮔﲑي ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ . دي ﮐﻠﺴﯿم ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﯾﺎ ﺑﻠﯿﺖ ... ﺧﺮد ﺷﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

1439 K - نشریه مهندسی سازه و ساخت

11 فوریه 2017 . همچنین. بتن. تقویت شده با. یال. اف. پس. از. شکسته. شدن،. خرد. ازو. هم. گس. ی .. پی. امدهای. منفی. نخاله. های. ساختمانی. هستند ]. [.3. طبق. مطالعات. انجام. شده، . کردن. الیاف. PP. به. بتن. های. بازیافتی. باعث. نا. همگن. تر. شدن. بتن. می.

افزودنی های بتن - سفید بام کرمانیان

بهترین میزان مصرف با انجام آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین .. را در پی دارد. .. تولید قطعات بتنی به منظور تسریع در باز کردن قالب ها ... خواص دفع آب آن در واکنش با دی اکسید کربن موجود در هوا .. گرد و غبار و چربی و ذرات سست باشد و کامالً شسته و خشک شود. یعا. ق. یال. اف .. محصول در حین خشک شدن ترک خواهد خورد.

ستون بتنی

15 ژوئن 2011 . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ . ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺍﺗـﺼﺎﻻﺕ ﺗﻴـﺮ. -. ﺳـﺘﻮﻥ ﺑﺘﻨـﻲ. ﻧﺨـــﺴﺘﻴﻦ ﺑـــﺎﺭ ﺩﺭ ﺳـــﺎﻝ. ١٩٧٦ . ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺤـﺼﻮﺭ ﻛـﺮﺩﻥ ﺍﺗـﺼﺎﻝ. ﻧﻤﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ.

و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ NSM EBR - ResearchGate

ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . روش ﻗﺪﯾﻤﯽ. ﺗﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده .. و ﺑﺘﻦ اﻧﺠﺎم. دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. ،. ﮐﺎراﯾﯽ روش. NSM. در ﺗﻌﻤﯿﺮ. و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ را ﻧﺸﺎن دا .د ... ﺧﺮد ﺷﺪن ﺑ. ﺘﻦ ﻓﺸﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ. NSM. ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. (. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ... اﻓ. ﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﺗﯿﺮ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . •. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ. ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در روش. NSM.

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS

23 سپتامبر 2013 . ﺑﺨﺶ. ﭼﻬﺎرم. : ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ، ﻣﻮﺿﻮع. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 633. ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ. : ﭘﻲ. ﻫﺎ. ، ﻣﻮﺿﻮع .. ﺣﺪي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻃ ... ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش روﮐﺶ ﮐﺮدن ﺑﺮاي ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﺟﺰروﻣﺪي ... دي، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ .. ﺑﺘﻦ ﺧﺮد ﺷﺪه. ﻧﮑﺎت ﻓﻨﯽ. وﻗﺘﯽ از ﺑﺘﻦ ﺧﺮد ﺷﺪه. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد، وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ.

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻭّﻝ ﺑﺘﻦ ﻣِﮕﺮ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ

ﻓﺮﺩﻯ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ. ﺍﺳﺖ. . ﺩﺭ ﺷﻜﻞ 5-1 ﺑﺘﻦ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﭘﻬﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ 6-1 ﺑﺘﻦ ﺭﻳﺰﻯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﺷﻦ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ - ﺷﻦ ﺷﻜﺴﺘﻪ:.

متن کامل (PDF) - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

بتن انجام شده است اما با بررسی نخاله. های . توان بعد از جداسازی خرد،. و بعد از سرند کردن بده عندوان . عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی.

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺘﻨ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ - دانشگاه بین المللی امام خمینی

رﯾﺰی ﮐﺸﻮر. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﺎزه. ﻫﺎی. ﺑﺘﻨ. ﯽ ﺣﺠﯿﻢ. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره. 344. (. ﺑﺨﺶ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان. " آﺑﺎ . ﺯﻟﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﭘﺮوژﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﺩﺍ. ﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ.

راﻫﻨﻤﺎي اﺟﺮاي ﺑﺘﻦ وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ - وزارت نفت

ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن ﺑﺘﻦ. 251 .. ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﺟﺮاي ﮐﺎر ، اﻗﺪام ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم .. در ﺧﺼﻮص اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﭘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻮﺳﺎزي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و .. اﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﯿﻤﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻧﺎم ﺟﺰﯾﺮه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﯿﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﮥ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي وﺟﻮد دا .. ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻫﺎ ﺧﺮﺩ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ.

ﺁﺭﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻨﺪﻱ ﺑ - آنالیز سازه - زلزله

ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍ. ﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ،. ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ. ۱۲. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺩﺭ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻼﻑ . ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﻣﻘﺎﻭﻡ. ﺳﺎﺯﻱ. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ .ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ. ﺭﻭﺵ ﻣﻘﺎﻭﻡ. ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ، ﭘﻮﺷﺶ ﺁﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﻛﻢ. ﻛﻢ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ. ،ﻫﺎ. ﺧﺎﻣﻮﺕ. ﻫﺎ ﺑﺘﻦ. ﺷﻜﺴﺘﻪ. ﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍ ... ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ. ﺟﺎﻛﺖ ﺻﻮﺭﺕ.

هت نگ گرانیت برای تولید بتن در ج ضایعات س ها و معایب استفاده از .

استفاده بهینه از ضایعات آن در ساخت بتن، این ضایعات به موادی ارزشمند تبدیل خواهد شد .. شكل. -2. مراحل مختلف. تول. دی. ضا. ی. عات. سنگ. (. Lakhani et al., 2014. ). در ای . ها و بتن. های سیمانی به عنوان سنگدانه و. پرکننده انجام شده است. هدف استفاده از این . کلینکرسازی،. خنک. کردن. کلینکر،. عملیات خرد. کردن. و. انبار. کردن، مقادیر.

ﺑﺮرﺳﯽ دوام ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ در ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮرﻧﺪه ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴ - نشریه علمی-پژوهشی .

و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎ ، ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ. ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه در اﺑﻌﺎد . ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ . آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺘﻦ ، ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ .. ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، دوام ﺑﺘﻦ ﻣـﺴﻠﺢ. ﺣﺎوی ﭘـﻮزوﻻن ... اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿ. ﺠﻪ ﺑﻠﻮری ﺷﺪن ﻧﻤﮑﻬﺎ، ﺑﺘﻦ. ﺗﺮک ﻣﯽ. ﺧﻮرد . اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﺎزه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ. ﭘﺎﺷﺸﯽ درﯾﺎ واﻗﻊ .. ا در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . -6. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮي درﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣ - نشریه مهندسی عمران و محیط .

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﺎوي ذرات ﺧﺮد ﺷﺪه ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻟﻮ. ﻟﻪ. ﻫﺎي. PVC . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دا. ﻧﺪد. ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﻄﻊ ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ. از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ.

انعطاف پذیر و مقاومت نهایی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP سخت .

برای این CFRP در این مقاله، نتایج مطالعات انجام شده بر عملکرد تیر های بتنی تقویت شده با. بررسی ها، 24 تیر .. رزین اپوکسی بر پایه دی گلیسریل اتر فنول و 2اف 205 . جرم اپیکور اف. 205 )گرم . برای پی بردن به اثرات دمای باال و پائین بر عملکرد سازه های بتنی . و یا جاری شدن فوالد به دنبال خرد شدن بتن )گسیختگی خمشی(،.

و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ NSM EBR - ResearchGate

ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﯿﺎر ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . روش ﻗﺪﯾﻤﯽ. ﺗﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ. آرﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده .. و ﺑﺘﻦ اﻧﺠﺎم. دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ. ،. ﮐﺎراﯾﯽ روش. NSM. در ﺗﻌﻤﯿﺮ. و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ را ﻧﺸﺎن دا .د ... ﺧﺮد ﺷﺪن ﺑ. ﺘﻦ ﻓﺸﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ. NSM. ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. (. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ... اﻓ. ﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﺗﯿﺮ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . •. در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ. ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در روش. NSM.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺧﻮدﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮي درﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣ - نشریه مهندسی عمران و محیط .

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﺎوي ذرات ﺧﺮد ﺷﺪه ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻟﻮ. ﻟﻪ. ﻫﺎي. PVC . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دا. ﻧﺪد. ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﻄﻊ ﺗﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ. از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ.

ﺛﻘﻠﯽ رزﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ ﺗﺮك ﺗﻌﻤﯿﺮ - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

ﻣﯿﺪاﻧﯽ. روش. ﻫﺎي. ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﺘﻦ. » ﺗﻌﻤﯿﺮ. ﺗ. ﺮك. ﺑﺎ. ﻧﻔﻮذ ﺛﻘﻠﯽ رزﯾﻦ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ .. ﺪه. و ﻫﺪف از ﺗﻌﻤﯿﺮ. ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮك ﺧﻮرد. ن. ﺑﺘﻦ. ﺷﺎﻣﻞ. : ﺧﻮردﮔﯽ آرﻣﺎﺗﻮر، ﯾﺦ زد . اي در ﺑﺘﻦ. دو. ﻃﺮف ﺗﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ. ﺑﺮاي. آب ﺑﻨﺪ. ﮐﺮدن ﺗﺮﮐ. ﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ. (. ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل. ) اﻧﺠﺎم ﻣﯽ . ﯾﺪﻫﺎ، دي. اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت و. ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ،ﻟﺬا. اﯾﻦ روش راﻫﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ.

بتن و نکات مهم - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻦ آوري ﺑﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه، ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ . ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ . ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ دﺳﺘﯽ و ﺧﻼﻃﻪ اي.

نشریه شماره 55

8 جولای 2003 . ﺑﺘﻦ و ﺑﺘﻦ ﺁﺭﻣﻪ. ﻭ". ﺩﺭﺝ . ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. (. ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ .. ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺁﺏ و ﻓﺎﺿﻼﺏ و ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮوژﻩ وﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ و ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ. ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ . ﺪی ﺷﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪﻩ و ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و. ﺩﭘﻮ ﺷﻮﻧﺪ .. ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺪوﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮓ و ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻼﺕ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ. ﻋﻤﻞ ﺁﯾﺪ . ﻣﯿﺰﺍﻥ . ﭘﯽ ﺳﺎﺯﯾﻬﺎ و ﺷﺎﻟﻮﺩﻩ ﻫﺎ. 2.

ضوابط تیرچه های بتنی

ﺑﺘﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دال ﻧﺎزك ﭘﺎ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺧﮑﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ را در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﻦ. دو ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺗﺤﻤﻞ . ﺑـﺘﻦ. در ﺟﺎ. ) را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺷﯽ ﺗﯿﺮ. T. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .. در ﺑﻌﻀﯽ از ... ﺑﻪ ﺧﺮد ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﻣﺠﺪد آن اﻗﺪام ﮐﺮد . در ﺻﻮرت.

بررسی تأثیر کانی‌شناسی سنگ‌دانه‌ها بر کیفیت بتن - نشریه زمین .

بیش ترین مقاومت ۲۸ روزه بتن مربوط به سنگ دانه دولومیتی با مقاومت فشاری ۳۳. مگاپاسکال، و . در مرحله بعد، سنگ های موجود به ذراتی در اندازه شن و ماسه خرد شده و سپس با . طبق بررسی های انجام شده از مقاطع میکروسکوپی، سنگ دانه ماسه سنگی که از سازند . پس از شکستن سنگ دانه ها و سرند کردن آنها، میزان ذرات پولکی شکل در نمونه های.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ .1 ............ ........ - ایران بتن

ﺑﺮﺍی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ .. ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ، ﺷﻌﺎﻉ ﻋﻤﻞ وﯾﺒﺮﺍﺗﻮﺭ و ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻥ وﯾﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻋﻤـﻮﺩی ... ﺧﺮﺩ . ﮐﺮﺩ. ﻪﺑ. ﻫﺮ ﺣﺎﻝ. ،. ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ. ﮐـﻪ. ﮐﻠﻮﺧﻪ .. ،ﺪﯾـ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺮﺩﻩ. ﭼﻮﺏ، ﺁﺏ، ﺑﺮﻑ، ﯾﺦ، ﮔﻞ و ﻻی و ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑـﺘﻦ ﻣـﯽ ... ﺎﻓ. ﺻـﻠ. ﻪ. 5/1. ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺷـﻌﺎﻉ ﻋﻤـﻞ ﻟﺮﺯﺍﻧﻨـﺪﻩ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﺍی ﻟ. ﺮﺯﺍﻧﻨﺪﻩ. ﻫﺎی ﺗﺎ ﻗﻄﺮ.

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت .

11 مارس 2015 . ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮد، ﺑﯿﻦ ﺑﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﮑﺎ و ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ .. اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن. اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. [6] .. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ﺟﺪول. 5. ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. -4. ﻧﺘﺎﯾﺞ. آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ... ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﺮ و دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد آﺛﺎر زﻧﮓ .. ﺧﻮردﮔﯽ و ﺧﺮد ﺷﺪن ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در.

بخشنامه سرجمع

ﻣﺪﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ، ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎﺭ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ، ﻓﺼـﻞ. ﺷﺮﻭﻉ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍ. ﺭ. ﺑﻴﺴﺖ. ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ .. ﺍﻗﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻥ، ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ، ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻭ ﺑـﺎ ﺫﻛـﺮ ﻣـﻮﺍﺭﺩ، ﺩﺭ. ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﭘﻴ. ﻤﺎﻥ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ . ﺑﺘﻦ. ﺭﻳﺰﻱ ﻓﻮﻧﺪﺍﺳﻴﻮﻥ. ٥٠١٠. ٣/. ٤. ﺍﺳﻜﻠﺖ. ٢٦١٠. /. ٢٦. /١. ٤. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻴﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺘﻮ. ﻧﻬﺎ. ٧٥٦٠. ٠/. /٢.

انعطاف پذیر و مقاومت نهایی تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP سخت .

برای این CFRP در این مقاله، نتایج مطالعات انجام شده بر عملکرد تیر های بتنی تقویت شده با. بررسی ها، 24 تیر .. رزین اپوکسی بر پایه دی گلیسریل اتر فنول و 2اف 205 . جرم اپیکور اف. 205 )گرم . برای پی بردن به اثرات دمای باال و پائین بر عملکرد سازه های بتنی . و یا جاری شدن فوالد به دنبال خرد شدن بتن )گسیختگی خمشی(،.

متن کامل (PDF) - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

بتن انجام شده است اما با بررسی نخاله. های . توان بعد از جداسازی خرد،. و بعد از سرند کردن بده عندوان . عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی.