علوم پایه - معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء

4 دسامبر 2014 . در سال 1376 رشته علوم گیاهی و در سال 1382 رشته میکروبیولوژی به رشته های موجود افزوده شد. . بافت در گیاهان; مطالعه بهینه سازی روش تکثیر درون شیشه ای گیاهان زراعی . آزمون ها و مطالعات بیوفیلم; غربالگری، نگهداری و شناسایی باکتری ها و . دکتربهزاد لامع راد; بیوتکنولوژی میکرُبی(جلد دوم) ، دکترفریدون ملک.

کتاب خلاصه مقالات سخنرانان کنگره نهم

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﺳﺎﻋﺘﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ ﻧﺮ. دﻳﺎﺑﺘﻴﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ .. ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﺧﺘﻼﻻت ذﻫﻨﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي زﻣﺎن .. ﺑﺨﺶ دوم. : آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و دﺳﺖ آوردﻫﺎي روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ راﻫﻜﺎر و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﻳﻨﺪه در .. ﻗﺎروره در واﻗﻊ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ادرار در آن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد . )2 (.

هواکشت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گیاهان باید اجازه یابند تا در یک وضعیت طبیعی به نمو فیزیولوژیکی دست یابند. . «شیوه‌ای ارزشمند، ساده و سریع برای غربالگری اولیه ژنوتیپ‌های مقاوم به بیماریهای گیاهی .. گلخانهٔ هواکشت به جوی اشاره دارد که توسط ساختارهای شیشه‌ای یا پلاستیکی همراه با .. تا ۱۹۸۵، جی تی ای سخت افزر هواکشت نسل دوم خود، معروف به سیستم رشد.

مخزن پیش ساخته شیشه ای - آپارات

15 آوريل 2017 . ابزار 724 شرکت هفت گردون پارس وارد کننده مخازن پیش ساخته ذخیره آب و مخازن پیش ساخته شیشه ایکسب . ساخته شیشه ای کسب اطلاعات بیشتر در سایت .abzar724 . مخزن استیل ، مخزن استیل شیر ، مخزن استیل دست دوم.

مدارات خرد کن قابل حمل - صفحه خانگی

طبقه بندی، اولیه و ثانویه گیاهان خرد کن قابل حمل . k سری موبایل خرد کردن گیاه, k قابل حمل در خرد کردن و گیاهان که, خرد کن و غربالگری گیاهان, و ساخت و ساز . تماس با . دستگاه علوفه خرد کن دست دوم . ضایعت شیشه ای در دستگاه خرد کن خرد می شود .

تست های غربالگری در زمان بارداری - آکاایران

آزمایش های غربالگری دوران بارداری برای بررسی و تشخیص به موقع این 3 بیماری . نمی دادند، به مادر باردار پیشنهاد می شود که آزمایش های غربالگری 3 ماهه دوم را انجام دهد.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﻟﻮازم ﺷﯿﺸﻪ ای ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾـﺪ در ﺣـﺮارت اﺗـﺎق ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ... ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﻪ روﯾﯽ ﻇﺮف را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮده و ﭘـﺲ. از . آزﻣﺎﯾﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی .. اﮔﺮ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼـﮏ از آن را در ﮐـﻒ دﺳـﺖ ﺧـﻮد و ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻇـﺮف.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - World Health Organization

10 آوريل 2003 . ﻟﻮازم ﺷﯿﺸﻪ ای ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾـﺪ در ﺣـﺮارت اﺗـﺎق ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ... ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﻪ روﯾﯽ ﻇﺮف را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮده و ﭘـﺲ. از . آزﻣﺎﯾﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی .. اﮔﺮ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼـﮏ از آن را در ﮐـﻒ دﺳـﺖ ﺧـﻮد و ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﻇـﺮف.

غربالگری اعتیاد؛

موارد اهداکننــده، نمونه ای از ادرار، خون، بــزاق یا موی خود را. به دستور پزشــک، . انجام می شود که دقیق ولی زمان بر و گران است و گونه-ی دوم تست های. غربال گــریِ . نمونه ای عاری. از مواد، دست به خوردن . می شوند. برخی دیورتیک ها و عصاره های گیاهی مانند کافیین و گلدن . پلیس استرالیا از سال 2006، برای ارزیابی شیشه یا حشیش از رانندگان.

1694 K

22 جولای 2014 . ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺟﻠﺪ. ﺑﯿﺴﺖ. و ﯾﮑﻢ. ،. ﺷﻤﺎره. دوم. ،. 1393 jopp.gau. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﺳﻢ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم راﯾﺞ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻫﺴﺘﻪ. دار. *. ﻓﺮوه. ﺳﺎدات ﻣﺼﻄﻔﻮي. ﻧﯿﺸﺎﺑﻮري .. ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دﺳﺖ. ﮐﺎري دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺳـﺎﺧﺘﺎر ... در ﺷﺮاﯾﻂ درون. ﺷﯿـﺸﻪ. اي. ﻧـﺸﺎن. داد ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮذره ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دز ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﻼﺣﻈﻪ. اي از رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ،. ﻧﺎﻧﻮذره ﻧﻘﺮه.

تولید و آماده سازی گیاهان دارویی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد .

هستند در این مورد گیاهان كوهستاني با ارزش تر از گیاهان جلگه اي مي باشند هر. گیاهي كه بر بلندي ها ... بین عناصر و مواد مورد نیاز گیاهان دارویی در خاک می گردد و دوم اینكه باعث تأثیر . در عرصه كشت پدید می آیند و محصول بیشتری به دست می آید. .. تفاوت پوشش هاي گلخانه )پالستیکي، شیشه اي، فایبرگالس و غیره( تدبر کنند و.

گیاهان غربالگری شیشه ای دست دوم,

مینی ماشین خرد کن هند - Swarajya India

»دست دوم ماشین آلات خرد کن آهن »ماشین آلات, ماشین لباسشویی لباسشویی تمام . کن فلر مدل mfp71wb با کاربرد آسان و توان 300 وات دارای کاسه شیشه ای و درپوش محافظ . . پی وی سی ماشین خرد کن, غربالگری همراه و خرد تن گیاه معدن خرد کردن خرد هند.

گیاهان غربالگری شیشه ای دست دوم,

مخزن پیش ساخته شیشه ای - آپارات

15 آوريل 2017 . ابزار 724 شرکت هفت گردون پارس وارد کننده مخازن پیش ساخته ذخیره آب و مخازن پیش ساخته شیشه ایکسب . ساخته شیشه ای کسب اطلاعات بیشتر در سایت .abzar724 . مخزن استیل ، مخزن استیل شیر ، مخزن استیل دست دوم.

موفقیت محققان در تولید غده های گیاه ثعلب/امکان درجه بندی گل ها در .

16 مارس 2018 . موفقیت محققان در تولید غده های گیاه ثعلب/امکان درجه بندی گل ها در کشور فراهم شد . از دستاوردهای پژوهشی این پردیس طرح "غده‌زایی درون شیشه‌ای گیاه ثعلب بوده است که از . محققان این طرح در پژوهش‌های قبلی خود به شیوه تولید و تکثیر گیاه ثعلب دست یافته‌ . ۱۰هزار نوجوان اتباع و مهاجرین غربالگری و معاینه می شوند.

گیاهان غربالگری شیشه ای دست دوم,

تولید شوینده طبیعی از تراریوم گیاه آلوئه ورا - جلسه دوم - تبیان

8 فوریه 2016 . تولید شوینده طبیعی از تراریوم گیاه آلوئه ورا - جلسه دوم . های موجود در محیط اطراف ما شامل باکتری های موجود در کف دست و باکتری های پول را داراست. . تراریوم عبارت است از یک ظرف شفاف پلاستیکی یا شیشه ای سر بسته که در آن .. زلزله طراحی نرم افزار کمکی در تفسیر غربالگری با کارایی بالای اثر آپوپتوزی.

کاربردها، عوامل و ژن‌های دخیل در جنین‌زایی رویشی گیاهان

این امر امکان استفاده از غربالگری درون شیشه‌ای و شناسایی ژنوتیپ‌های گیاهی مقاوم . مرحله دوم که سلول جنینی، توانایی جنینی خود را نشان داده و به جنین‌های رویشی تمایز ... دسته دیگری از ژن‌ها که در کشت‌های سوسپانسیون سلولی هویج تنظیم می‌شوند، از.

گیاهان دارویی - بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی .

8, A-10-189-1, بررسی تنوع گونه ای سرخس ها و گیاهان میکرورلیف ها در امتداد ... 7, A-10-261-1, بررسی ریزازدیادی گیاه زینتی آگلونما در شرایط درون شیشه‌ای .. 49, A-1061-1, غربالگری ترکیبات فنلی برای مهار لیپاز انسانی, غزال خوشه چین .. ژن لپتین در بافت آدیپوس و عضله دست موش های صحرایی تحت استرس بی حرکتی مزمن.

پایان‌نامه‌ها - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سینتیک واکنش درجه¬ اول و درجه دوم برای توصیف رفتار این جاذب ها بکار برده شد و .. و بر اساس روش¬های آماری غربالگری پلاکت-برمن و مدل¬سازی سطح پاسخ انجام شد. . به عنوان انکپسولاسیون تک مرحله¬ای عصاره استونی گیاه اناریجه با موفقیت انجام .. مقدار 59/1 که برای درجه مدل سینتیکی به دست آمده است نشان دهنده این موضوع است.

شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن .

آغاز گلدهی در گیاهان توسط عوامل مختلفی از قبیل طول دوره نوری، دوره سرما، هورمون ها . در ادامه، تراریزش دوم با ناقل pGADT7 حاوی کتابخانه cDNA آرابیدوپسیس روی . توالی به دست آمده در تست غربالگری در واقع بخش مشابهی از هر دو ژن مذکور بود. .. اثر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و نوع کلات آهن بر پرآوری و ریشه زایی درون شیشه ای سه رقم.

چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

مروری بر تولید ترکیبات آنتی اکسیدان در شرایط درون شیشه 165. آشنایی با . خاصه ای از راهبرد طب سنتی سازمان جهانی بهداشت )2014 - 2023( 206. مروری بر سند . »روزی کــه مــا بتوانیــم درآمــد کشــور را از راه دانش مــان بــه دســت بیاوریــم و درِ .. با برنامه غربالگري ژرم .. شامل گیاهان دارویي غیربومي اولویت داري است که بخش دوم.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - حفاظت گیاهان

3 نوامبر 2015 . ﮔﻴﺎﻫﻲ. (. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان. ) ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر. ،. ﺑﻬﺮوز. اﺳﺘﺎد. -. ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ. (. داﻧﺸﮕﺎه .. ﻟﯿﺘﺮ از ﺣﻼل دوم. (N . دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺘﺮي. ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ. اي رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي ﺑ. ﺎﻻ. 30(. ﺗـﺎ. 35. درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس. ) .. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾـﺪ، ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﯿﻮن و ﻣـﻮاد.

ي ﺧﻮدرو ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺘﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟ - اکوفیتوشیمی گیاهان .

25 آگوست 2016 . ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي. اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺧﻮدرو. ي. ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ. (. Satureja .. دوم). ﻪﺑ. ﻋﻨﻮان ﮐﻤﻮﺗﺎﯾﭗ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻫﻠﯽ ﺳﺎزي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. واژه. ﻫﺎ. ي ﮐﻠﯿﺪي. : اﯾﻼم،. اﺳﺎﻧﺲ .. ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪه و ﺗـﺎ زﻣـﺎن آﻧـﺎﻟﯿﺰ در. ﻇﺮوف در ﺑﺴﺘﻪ ﺷﯿﺸﻪ. اي ﺗﯿﺮه ر. ﻧـﮓ، دور از ﻧـﻮر و در. ﯾﺨﭽﺎل (دﻣﺎي . Satureja bachtiarica Bunge. ) اﺳﺘﺎن . 16. ﻣﻘﺪار. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. IC50. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪ . ﺑﻮﺗﯿـﻞ.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داروﺳﺎزي - ResearchGate

ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن آﻟﻔﺎ دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮادﯾﻮل اﺛﺮ ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ. 4. دﺳﺘﻪ. اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .. ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ. ﺑﻪ. داروﻫﺎي. ﺿﺪ. ﺳﺮﻃﺎن .. ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روي اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺮ. روي آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ... ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. -. روش ﻫﺎي ﮐﺸﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﺮح ﻣﺼﻮر رﻧﮕﯽ . 256. ﮔﯿﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻘﻨﻮس . 1374 . ﭼﺎپ دوم.

(گلخانه طرح ونلو (هلندی - زرکشت گلستان

گلخانه هاي شيشه اي در دو نوع گلخانه شيشه اي نو و دست دوم عرضه مي شود. گلخانه شیشه ای جزو پیشرفته ترین گلخانه های موجود در دنیا می باشد . گلخانه شیشه ای دارای.

موفقیت محققان در تولید غده های گیاه ثعلب/امکان درجه بندی گل ها در .

16 مارس 2018 . موفقیت محققان در تولید غده های گیاه ثعلب/امکان درجه بندی گل ها در کشور فراهم شد . از دستاوردهای پژوهشی این پردیس طرح "غده‌زایی درون شیشه‌ای گیاه ثعلب بوده است که از . محققان این طرح در پژوهش‌های قبلی خود به شیوه تولید و تکثیر گیاه ثعلب دست یافته‌ . ۱۰هزار نوجوان اتباع و مهاجرین غربالگری و معاینه می شوند.

انواع گیاهان آپارتمانی - بزرگترین مرجع باغبانی و زراعت در ایران

. تعریف کشاورزی پایدار · درخت خرمالو · بیماری لکه غربالی درختان میوه · روش های نوین . معمولاً آنها را در تراریوم وباغ شیشه ای یا مجموعه ی گل های یک سبد پرورش می دهند. . گروه دوم: دارای ساقه های بلند و قرمز رنگ هستند و بعضی ساقه های گوشتی و برگ های ... گیاه مادری ، ساقه های بلند و رونده ای تولید می کند که دسته های کوچک برگ را با.

آويشن كوهي، درمنه ، زردچوبه ، مورد گياهي هاي عصاره توكسوپالسمايي ضد اث

فراورده های گیاهی ممکن است یک گزینه ی مناسبی برای این هدف باشند .. غربالگری زنان باردار .7. جلوگیری .. دوم. می. باشد . عصاره. برگ. درخت. گردو. خاصیت. میکروب. کشی. و. باکتری .. در عرق گیاه به عنوان ضد ویروس و در دسته ترپنوئیدها، لینالول .. شیشه. ای. ریخته. سپس. توسط قاشقک. فلزی. در. کنار. ش. عله. با. اضافه. کردن.