Û |Û |Û |Û |Û - شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

حذف شن و ماسه از آب چاه ها و رودخانه ها و آبهای سطحی. و جداسازی ابعاد . گریز از مرکز توسط پمپ سیال ایجاد می شود. ... سوئد، اسفوردی بافق، وليور هند و نوادا نیز در منطقه بافق (بین ناریگان، اسفوردی، کوشک . Pull) ساده باشد که در پی بازی گسله های.

: ﻓﺼﻞ اول : اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﱳ و ﺧﻮاص آ ﺎ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ا

دي ﮐﻠﺴﯿم ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﯾﺎ ﺑﻠﯿﺖ .. ١٠٠. ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﺼﺎﱀ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ روي اﻟﻚ ﳕﺮه. ٤. ﺷﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﱀ درﺷﺖ داﻧﻪ ، اﻧﺪازه اﻟﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ. داﻧﻪ ﻫﺎي .. ﭘﻤﭗ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﯾﻲ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﱳ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . روان ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در .. ﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ راوﯾﱪه ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ آن.

اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات ﺷﺸﻢ ﻣﺒﺤﺚ وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺎر

6 جولای 2015 . ﺷﺪه از ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻧﺎﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ .. ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﻴﺰات در آﻳﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وزن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ها ها و توربین پمپ - حمید خوشدست - مجتمع آموزش عالی زرند

. دیگ بخار است. در اینجا مواد شیمیایی الزم پیش از پمپ شدن آب به داخل دیگ، با مقادیر معین به داخل ... لحاظ سایندگی باالی ماسه داخل بتن، مسئله سایش. پمپ باید مد.

Full page photo

6 ژانويه 2015 . ﻣﺨﺮوﻃﻲ دا. رد و. ر ﮔﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت. ﻳﺎ وﺟﻮه آن ﺑﺎﻳﺪ. ﻦ ﭘﻤﭗ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ... ﺎف. ي. 45. درﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ. ط ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤ. ﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ آن. ﺟﺎ ﻛﻪ اﻣﻜ. ﻛﻮﻟﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ. ﺷﻤﺎره . ﺷﺪن ﻳ. آب. ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎل. ﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﻼن د. ه ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ. ﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻻ ﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ .. ﻫﻨﺪ. رد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺷ. ﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﻔﺎوت. ﺮﺗﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. 5. ﻫﺮﺗﺰ. ﻫﺮﺗﺰ. وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ .. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ، در ﭘﻲ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎص.

الدليل الإر شادي ملعاجلة التلوث باملواد اخلطرة - جهاز شئون البيئة

Depth (m). Fill. Silty Clay. Silty Sand. Drill method: Rotary drilling. Drill date: April 2005 .. March 1991 (Adobe PDF format, 224 pages, 5.7 MBytes) .. pumps, and hoses) should be decontaminated according to the following procedure: 1. .. ال شكل 3-1 ر شم بياين لعملية تقييم التاأثري البيئي . الدكتورة/ ضهام هندي.

پیگ و پیگ رانی خطوط لوله - پایگاه جامع آموزشی نفت و گاز

17 فوریه 2016 . فیلم آموزشی تجهیزات فرایندی – پمپ ها (Pumps) . اسيد هاي خورنده بويژه در خطوط لوله انتقال گاز وته نشيني شن و ماسه و رسوبات نا خواسته ناشي .. ۱- مقدمه اي بر پيگ راني- ۲۰۲ صفحه- PDF- برنامه آموزش خط لوله گاز ترش پنجم سراسري- شرکت قدس نیرو . ۸- Inteliggent Pig Technology- شرکت نفت هند- ۳۷ صفحه- PDF.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

2 جولای 1989 . ﺷﻬ. ﺮ. ﻳﻮر. ﺳﺎل. 1395. درﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻃﻲ ﻧﺎﻣﻪ. 65343. /81/3 .. drainage area in the form of the probability density function (PDF) of the first passage time .. resources in arid and semi-arid regions of northwestern India. .. and sand percent of the soils were selected as input variables and Ki as.

Untitled - تیکنر

شرکت سامیکا در زمینه تولید تجهیزات فرآوری شن و ماسه ) و طراحی مدار فرآوری مواد معدنی و . اقدام به طراحی و ساخت ماشین آلات از قبیل: دستگاه شستشو و آبگیری شن و ماسه .. متمایز نموده است این است که دستگاه مصالح را بوسیله پمپ Slurry ضد سایش.

a critical analysis on media coverage of the egyptian . - DiVA portal

As for the other limitations, I only managed to get the PDF versions and print copies of both. Al-Ahram's and Al-Masry Al-Youm's samples, so I could easily.

سفت و سخت قاب بتن شکن

توپ سیمان آسیاب مشاهده در قالب پی دی اف گیاه تجهیزات سنگ, قابل حمل مینی . تولید کنندگان پمپ بتن در هند . سنگ و ماسه تجهیزات در خرد کردن, سفت و سخت, شن و ماسه|معدن سنگ سنگ شکن,کوچک، دارای سنگ شکن، آسیاب، شن و ماسه از تجهیزات .

آبگیر بستر رودخانه

ظرفیت. انتقال. رسوب. باالیی. دارد . اندازه. رسوبات. منتقل. شده،. از. شن. و. ماسه. تتا. خته .. پمپ. دارد. در. این. نوع. آبگیرها. بایستی. از. ورود. رسوبات. به. داخل. آبگیر ... دا. می کند . این. دیواره. با. افزایش. انحنای. جریان،. به. خروج. مواد. درشت دانه. به. خ. ارج . هند. نشان. داده. است. بکه. ا. پر. شدن. حوضچه. بند. انحرافی،. کارایی. آبپایه ها. تا. حد.

با و فناوری نوآوری نهادهای میانجی نقش و کارکردهای و تحلیل بررسی .

رشد تولید ناخالص دا. خلی ... حداقل سه واکنش یا نتیجه را در پی داشت. : نخست .. هندوستان، میل و اشتیاق مردم و مسئوالن به مشارکت در امر توسعه .. با مواد بومی مانند آجر، شن و ماسه، آب، گل، کاه و نی .. پژوهشگران، وجود یک خأل فناورانه را دلیل موفقیت پمپ.

مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز )گرد و خاک( بوسیله باد .

14 جولای 2015 . راه انواع جابجایی ذرات شن وماسه وگرد وخاک معلق در باد باشند. در یک. توجه مساوی .. تجاری، سیستم های آبیاری قطره ای، حفر چاه های عمیق ونصب پمپ برای. مکش آب جایگزین .. آنها را مورد آزمایش قرار دادند و)در ارتفاع دو متری ( به این نکته پی بردند: C= . شیستان)ايران(. )هند(. آندهی)هند(. پامپرو سوشیو)آرژانتین(. )مکزيک(.

مجلس األمن - ReliefWeb

26 كانون الثاني (يناير) 2018 . يشـري الف يق إىل أن التح لف الذي تقوده اململ ة الع بية السـعودية شـنّ خالل هذه الفرتة .. France. 4. 4. Germany. 3. India. 3. Islamic Republic of Iran. 9. 5. Italy .. 22about-the-american-landing-upon-the-muracc84d-tribe22.pdf. .. contained individual items of process equipment, such as pumps, tanks, drums.

شماره 449 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز دي اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺨﺎزن. /. ﻧﮕﺎرش اﻟﻨﺎز ﺧﺪا .. ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎرش ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﮐﺸﻮرهﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﻈﻴﺮ هﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ... ﻣﺬﮐﻮر هﻢ ﭼﻨﻴﻦ در اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي در ﺳﺎزﻧﺪهﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي و ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ . اﻧﺘﺨﺎب و رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﺳﻮب و ﻣﺴﺪودﺳﺎزي در ﻣﺪل ﺷﻦ ﻓﺸﺮدﻩ در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺴﺎب آﺑﯿﺎري - مدیریت اراضی

روز در ﯾﮏ ﻣﺪول در دي ﻣﺎه. 1383. اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ .. ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ، ازت. ﮐﻞ. ، ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب،. درﺻﺪ رس،. ﻻي و ﻣﺎﺳﻪ. (. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك. ) اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺪﺷ. (. ﺑﯽ. ﻧﺎم، . آوري ﻓﺎﺿﻼب، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﺎﺑﺮ و رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﻘﺪار .. راﻫﻨﻤﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮري آب آﺑﯿﺎري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را . ﭘﻤﭗ. ﻫﺎي رزرو، اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﻤﭗ. ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻮب ﻧﺒﻮد. ). اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ. ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت.

Untitled - زمین آزمون

هﻧﺪ. ﻫﺎ. ي. در. ﺑﺮﮔ. ﯿ. ﺮﻧﺪه. آن و ﭼﮕﻮﻧﮕ. ﯽ. ﻋﻤﻞ اﻧﺮژ. ي. و ﻣﻮاد. ﻣﺤﻠ. ﻮل و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮ. ﯾ. ﺎن آب ﺑ. ﯿ. ﺎن ﻣ. ﯽ ... ﺷﺪن ﺗﻘﻠ. ﯿ. ﻞ ﻣ. ﯾﯽ. ﺎﺑﺪ. ﯾ؛ ا. ﻨﮑﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ. ﻻ،. ﯾ. ﻪ آﺑﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﺑﻪ. 2. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕ. ﯽ. دا. رد. 1 .. ﺶ ﭘﻤﭙ. ﺎژ. ▫. در روش آزﻣﺎ. ﯾ. ﺸﮕ. ﺎﻫ. ﯽ. ﺑﻪ. 2. ﯾﻃﺮ. ﻖ؛. ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺮاواﺳ. ﻨﺠ. ﯽ. ﺑﺎ ﺑﺎر اﻓﺘﺎدن اﻧﺠﺎم ﻣ .. ﮑﻪ ﻣﻘﺪار اﻓ. ﺖ h. ∆. در ﻣﻘﺎ. ﯾ. ﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻔﺮ. ه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ روش ﺗ. ﯿ. ﺲ و ژاﮐﻮپ را ﻣ. ﯽ. ﺗﻮان ﺑﺮا. ي.

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا صحنه فعالیت‌های اوقات فراغت شامل شنا، غواصی اسکوبا، موج‌سواری و قایق‌رانی است. . سازمان آب‌نگاری بین‌المللی (اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام، اقیانوس هند و اقیانوس منجمد شمالی) و آب‌های اقیانوس منجمد جنوبی (چه از ... تحت تأثیر آن‌ها، ماسه و سنگ روی ساحل در کنار هم جمع می‌شوند. .. Archived from the original (PDF) on 25 June 2008.

Persian Dialects - UMD CASL - University of Maryland

نﺷﯾﺗﺳا پﻣﭘ. زوﭘﻣﭘ ﺎﯾ سوﭘﻣﭘ pump station (gas station). ندز تﺷﻣ ﺎﺑ. نﺗﻓﺎﺑ to punch. قﯾﺎﻗ . رﻣﻟ sand. ،مﺎﻧدﺑ. مﺳا دﺑ. درﺑرﺎﮐ..نﺎﻧز ىارﺑ). (دراد. نوﺗﯾﭘ lady of ill repute. ،رﺎﮐ مﯾﺎﺗ نﯾﺑ تﺣارﺗﺳا نﺎﻣز. ﮏﯾرﺑ .. All rights reserved. June 2014 85. MASHHADI. ﺷﻣ. ىدﮭ. Mashhadi Quick I.D. .. .divaportal/smash/get/diva2:174613/FULLTEXT01.pdf.

راهنمای طرح اختلاط ملی

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﻼت ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ. آﻳـﺪ . ﺑـﻪ. ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ... ﺷﻪ. دار ﺑﻮدن. ) و ﮔﺮدﮔﻮﺷﻪ. ﮔﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودي دوام ﺑﺘﻦ ﻣـﺆﺛﺮ. اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﺰﮔﻮﺷﻪ.

شرکت گانگا لیست قیمت گریدر - معدن سنگ شکن

پمپ آب | لیست قیمت انواع پمپ | راهنمای انتخاب پمپ - پمپچی . و قیمت پروفیل upvc| ساخت ، نصب ، تعمیر و اجرای انواع پروفیل upvc,پروفیل یو پی وی سی و ارزان.

951 K - مهندسی بیوسیستم ایران

4 ژانويه 2017 . تصویربرداری شد و به کمک پردازش تصویر میزان پاک شدن سطح پرتقال در شرایط اعمال تیمارهای . دی. قرار. یم. دهند. که. کی. ی. ااز. نی. آفت. ها. شپشک. سپردار. شرق. ی. با نام . هندوستان، . شن. پاشی. 2. فرآیند. پرتاب. ماسه. و. شن. با. فشار. بسیار. زیاد. هوا ... ونتوری از باال به مخزن شن و در راستای افقی به پمپ هوا وصل.

Untitled - ResearchGate

11 مارس 2006 . دي. ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦ، ﻓﻴﺒﺮ و. ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻴﻮه ﻏﻨﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ. ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن. C،. B2. و. B1 .. ﺑﺮداري از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮ روي ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻨﻜـﺎﺑ. ﻦ در ﺟﻨـﻮب .. ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻮا ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﺪت ... ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ روي ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭘﻲ. ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ . ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ در درﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ .. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻴﺰان. دوز. ﻋﺼﺎره ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ،. وزن. ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﮔﺮوه. ﺗﺠﺮﺑﻲ. 1. اﻓ. ﺰاﻳﺶ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ.

ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺴﺎب آﺑﯿﺎري - مدیریت اراضی

روز در ﯾﮏ ﻣﺪول در دي ﻣﺎه. 1383. اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ .. ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ، ازت. ﮐﻞ. ، ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب،. درﺻﺪ رس،. ﻻي و ﻣﺎﺳﻪ. (. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك. ) اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺪﺷ. (. ﺑﯽ. ﻧﺎم، . آوري ﻓﺎﺿﻼب، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﺎﺑﺮ و رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﻘﺪار .. راﻫﻨﻤﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮري آب آﺑﯿﺎري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را . ﭘﻤﭗ. ﻫﺎي رزرو، اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﻤﭗ. ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻮب ﻧﺒﻮد. ). اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ. ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت.

های اجتماعی نظام آبياری در ايران جنبه - نامه انسان شناسی

21 ا کتبر 2015 . به سخنی دی. گر، ... و آشور، هند، هخامنشی، عثمانی، امپراطوری اینکا و فدراسیون مکزیکی آزتک، همه و همه. امپراطوری ... شود و معموالً با استفاده از سیمان و شن و ماسه و بلوک. ساخته. می ... تعمیر و الیروبی نهرها، حفظ و نگهداری موتور پمپ.

Persian Dialects - UMD CASL - University of Maryland

نﺷﯾﺗﺳا پﻣﭘ. زوﭘﻣﭘ ﺎﯾ سوﭘﻣﭘ pump station (gas station). ندز تﺷﻣ ﺎﺑ. نﺗﻓﺎﺑ to punch. قﯾﺎﻗ . رﻣﻟ sand. ،مﺎﻧدﺑ. مﺳا دﺑ. درﺑرﺎﮐ..نﺎﻧز ىارﺑ). (دراد. نوﺗﯾﭘ lady of ill repute. ،رﺎﮐ مﯾﺎﺗ نﯾﺑ تﺣارﺗﺳا نﺎﻣز. ﮏﯾرﺑ .. All rights reserved. June 2014 85. MASHHADI. ﺷﻣ. ىدﮭ. Mashhadi Quick I.D. .. .divaportal/smash/get/diva2:174613/FULLTEXT01.pdf.