امام خمینی(ره) اسطوره قرن - اخبار تسنیم - Tasnim - خبرگزاری تسنیم

4 ژوئن 2014 . در همین سخنرانی، با صدای بلند خطاب به شاه فرمود: «آقا، من به شما نصیحت می کنم، ای آقای شاه! .. فریاد خمینی کبیر که از نهان جان انسانها بر می آمد، موجب شد تا انقلابی .. روشى را برگزید که روش پیامبران و بندگان متّصل به منبع غیب است. .. اگر معتقد باشیم که همواره بایستی جنگ و جبهه در کار باشد و پیوسته.

جان دیر روش استخراج جبهه کار بلند,

فرقه وهابیت چگونه پایه‌گذاری شد و تفاوت‌ وهابیون با اهل‌تسنن چیست .

31 مه 2014 . ابن تیمیه از این اصل کلی سه قاعده دیگر استخراج و استنتاج کرد: .. دستور داد تا 6 مورد ديگر را در مغز محمد بگنجاند تا او اين موارد را دير يا زود بين مردم اجرا كند: . همچنین تراشیدن موی سر و بلند گذاشتن ریش از شعارها و نشانه‌های آنان است. .. و جعلی برای تأیید مذهب و تکفیر مخالفان مذهب و روش سلفی پدیدار گشته است.

دانش بنیان شماره هجدهم خرداد 1396 1 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انــرژی ســهمگین شــروع می شــود و همــه از جــان و دل مایــه. می گذارنـد تـا . بعضــی ســازها صدایــش امــروز بلنــد نمی شــود. . کار دارد تــا ایــن نهال هــا درخــت سرســبز و بانشــاط شــوند و ... پیمــوده شــود، مســیر و روش جدیــدی کــه مقــام .. در ایــن نوشــتار پــای دغدغه هــای مدیر عامل هــای .. دیــزل بیودیــزل، اســتخراج روغــن از میکروجلبک هــا از.

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ وﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﺧﻄﺮات ﻓﺮ - ResearchGate

28 دسامبر 2005 . آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻏﺮب. ٢. ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد .. ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻏﺮب ﻛﺎرﺳﺖ ﻏﺮب . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻫﻤﻮاره ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻛﺎرﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ روﺷﻬﺎي ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ وﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ .. ﭼﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ وﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت.

Untitled - Amazon S3

12 ا کتبر 2016 . آن زمان ساختمان های بلند و جدید سازمان برنامه و وزارت فرهنگ و هنر، آثار .. که روزگاری در بی سر و سامانی و فقر، در کار تیاتر در الله زار بودند. .. آنها که به جبهه ی مخالف ... همراه با هر نمایش نامه، تصویر نامه هایی که نویسنده یا مدیر .. درآمده دست خانم لی لی را میبوسد( لی لی جان عزیزم. .. ن میریختم یک گل آتش روش.

680 K - بررسی مسائل اجتماعی ایران - دانشگاه تهران

در اين مطالعه، از روش كيفي و نمونه ... كار مي. برند در آن گنجانده بود. كرپلين از نوعي افسردگي هم نام برده بود كه در . همان زمان، شكلي از اختالالت خلقي دير. آغاز . و جان كيتسوز .. شدن توسط دو جبهه اعمال مي ... صدای بلند آن سان كه تمام مردمان شهر بشنوند فرياد كنم . بندی و استخراج مقوالتي وارد شد كه نسبت به مفاهيم از سطح انتزاع باالتری.

اصل مقاله (1571 K)

ﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺒﻬﻪ . ﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺧﻮري را اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ از .. ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻮى اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد. ... ﻟﻮي اﺳﺘﺮوس روش او را آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه و ﻣﻬ .. ﺪﻳﺮ. ﮔﺮاي. ﻓﺮدوﺳﻲ. ،. اﮔﺮ ﻣﺮگ ﻛﺴﻲ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﺎدﺛﻪ. اي را ﺑﺮاي او رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ .. و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻮﭼﻜﺶ و دو ﺧﺎﻟﻪ دﻳﻮاﻧﻪ، ﺳﻔﺮي ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻲ .. ﺳﮓ وزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ.

«درياقلي» ركاب زد تا آبادان سقوط نکند! - سایت خبری تحلیلی تابناک .

26 سپتامبر 2010 . این دیار از دیر باز سرزمین کودکانی بود که شیر پاک مادر از آنان مردانی . کاری که این شهید بزرگوار کرد من رو یاد کار اقای ماراتن انداخت ... سلام و صلوات خدا بر روح بلند و والامرتبه ي شهيد عزيزمان درياقلي سوراني. .. یاد تمامی بچه های جبهه بخیر. .. اگر واقعا او يك شهر و جان هزاران زن و مرد و كودك را كه در صورت سقوط آبادان.

درس ششم عینی نوشتن

استفاده از روش طرح سؤال موجب دست ورزی دانش آموزان در تولید پرسش هایی مرتب و مناسب و . »در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود، »باالکوه« و »پایین کوه«. .. این پرسش ها شکل گرفته باشد از دل این گزارش استخراج نموده بر روی کاربرگ ثبت نمایند. .. فیلم برداری ما، با همان انگیزه هایی که رزم آوران را به جبهه کشانده بود، کار می کردند.

آداب و رسوم جبهه و جنگ

مراسم شهادت يكي از دوستان در كردستان برگزار مي شد، اما پارچه و پلاكاردي در كار نبود. .. براي رسيدن به غايت بندگي و تسليم و رضا، جز به آويزه جان كردن آيات مقدور نبود. .. و آن مقام محمود تجلي مي يافت؛ جايي كه ممكن بود مسئول دير بجنبد و نيروهاي تحت امرش او ... حفظ حرمت به هر صورت ممكن، روش و منش عموم رزمندگان بود از كوچك و بزرگ.

فهرست - شرکت نصب نیرو

پس از دريافت مطالب و برنامه ريزى الزم، مدير مسئول و • . در سال جارى تاكنون به افتخار 14 میلیون ساعت كار بدون حادثه منجر به فوت و از آخرين حادثه، 32 میلیون ساعت.

خیزشی که فرا می رسد - Bloom 0101

ه زود ﻓﺮا. رﺳﺪ ﻳﺎ دﻳﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آن آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﻛﺮد. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ. ﻛﻪ ﺧﻴﺰش ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ .. ﻫﺮ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺎن .. اﻳﻦ روز روشِ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺑﻬﺘﺮي از ﻛﺎرِ ﻣﺰدي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. .. ﻛﻪ. اﻃﺮاﻓﺶ. را. ﺑﻪ. ﺗﻼﻃﻢ. در. آورده،. ﺑﺴﺘﻪ. ﻧﮕﺎه. دارد . روﺷﻦ. ﺷﺪن. ﻫﺮ. ﺟﺒﻬﻪ. ي. ﺟﺪ. ﺪﻳ. ي. در. ﻓﺮاﻧﺴﻪ .. ﺧﻴﺰﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﺮا ﻣﻲ. رﺳﺪ. ﮔﺮد. و. ﺧﺎك. ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻌ. ﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ. ﻳا. ﺪه. ي. ﻚﻳ. ﻴﺧ. ﺰ. ﺑﻠﻨﺪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ. ﻚﻳ. را،.

دﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ﻣرﻏوﻣﻲ ﻟﻣرﯾزﮐﺎل د ١٣٩٣ دﻣﺷراﻧوﺟرﮔﯥ ﻧﭔ ﯥ ﻋﻣوﻣﻲ

ﻣﺤاربﻮی ﻣربﻮطه خﻮيش را ﮐه درخط اول جبهه. با دشمن درنبرد .. پست های بلنﺪ رسيﺪن فقط بﺪون ﻣسؤليت خﻮد را ... وﻣنﺤيث فرزنﺪان راستين افغانستان آنها جان .. ﻣی گﻮي. ﺪي. هماهنگی نيست سيستﻢ نيست وقتيکه شما در نظام. ﮐار ﻣی ﮐن. ي. ﺪ خي .. انتخابات روان د ولسی جر ی دی دوی په دير .. با تاسف اين ﻣعادن ﮐه استخراج ﻣيشﻮد از اشخاص.

اصل مقاله (356 K) - نشریه ادبیات پایداری

اشعار دفاع مقدس استخراج گردیده، پس از آن مقاصد و کارکردهای رجز در این اشعار . به خوبی ایفا کرده و با شعرهای عموم) حماسی، روح دشمن ستیزی را در کالبد بی جان مردم . جبهه ها می پردازد؛ بنابراین، قسمت عظیمی از این اشعار محتوا و مضمونی رجز گونه دارند. . ۲-مقاصد و کار کردهای رجز در شعر دفاع مقدس چیست؟ . رجز گفتن: شعر کوتاه.

جان دیر روش استخراج جبهه کار بلند,

ایمنی کارکنان مهمترین دغدغه اساسی من است - Arya Polymer

یا پیمانکاراعالم می دارم که نباید با اقدام بی احتیاطی جان ... روش ﻛﺎر. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻣﺜﺎل. ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺪود. 10. ﻛﻠﻤﻪ. ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ . ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﺎ .. می خراشید پس از چند ساعت راه پیمایی پس از دریافت پرتو آفتاب در ساعت 10 صبح )در جبهه. غربی به دلیل سایه بلند دماوند آفتاب بسیار دیر بر بدن می تابد(مختصر ... استخراج فلزات غیر آهنی.

این کسب وکار وسوسه انگیز! - بنیاد ملی نخبگان

آفت، انفرادی کار کردن است/ دکتر وحید اصفهانیان. 18. برای رفع نیازها .. می شـوند وجـان بـه جـان آفریـن تسـلیم. می کننـد ومی ... کاخـی بلنـد/ کـه از بـاد و بـاران نیابـد گزند«. نشـان می دهـد ... شـلیله )مدیـر شـبکه .. و دست به انجام انواع روش هاي غیرمعمول بزند. .. شدم و در سال 1۳61 به نیت این که به جبهه .. اسـتخراج شـد و جایـزه نوبـل.

امام خمینی(ره) اسطوره قرن - اخبار تسنیم - Tasnim - خبرگزاری تسنیم

4 ژوئن 2014 . در همین سخنرانی، با صدای بلند خطاب به شاه فرمود: «آقا، من به شما نصیحت می کنم، ای آقای شاه! .. فریاد خمینی کبیر که از نهان جان انسانها بر می آمد، موجب شد تا انقلابی .. روشى را برگزید که روش پیامبران و بندگان متّصل به منبع غیب است. .. اگر معتقد باشیم که همواره بایستی جنگ و جبهه در کار باشد و پیوسته.

جان دیر روش استخراج جبهه کار بلند,

: در ادبیات شفاهی قشقایی ان زن جایگاه انتقادی شناسی از منظر گفتمان .

و استخراج. روابط مبتن. ی. بر ا. یدئولوژی،. روابط قدرت، عرف و سنت. ها. ی. قوم. ی. قب. يله ... دو داستان فولکلور از ادبیات شفاهی قشقایی انتخاب شده. اند. با روش. توصیفی .. سپیدرو. و خوابگاه ما دل کوه. قرار ما سر چشمه باشد. های بلند. _. دوبیتی. های شماره. 3 .. کاری بر. خالف ایدئولوژی حاکم انجام. دادن است. .16. آرواد سیز اه. و بیابان دیر.

gitimadari - حزب سکولار دموکرات ایرانیان

تأکيــد بــر ماهيــت مذهبــی کار واداشــت و »جنبــش ســکوالر دموکرســی ايــران« مأمــور ... حـال آنکـه برعکـس، ایـن فیلـم از نـگاه رژیـم، مـی بایسـت بهرتیـن روش بـرای »رام ... بین املللـی فیلـم برلیـن و دومیـن فیلـم بلنـد سـینامیی رضـا درمیشـیان اسـت. . »غــرب« در جریــان خیــزش بعــدی کــه دیــر یــا زود رخ خواهــد داد مفیــد باشــد.

اصل مقاله

او ﻟﻴﻦ ﻛﺎر ﺟﺪ ي او. ارﻣﻴﺎ . داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ،. 1380. ، ﻧﺸﺮ ﻧﻴﺴﺘﺎن. ) ، داﺳﺘﺎن. ﺳﻴﺴﺘﺎن. ﺳ(. ﻔﺮﻧﺎﻣﻪ،. 1382. ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺪﻳﺎﻧﻲ. و ). ﺑﻴﻮﺗﻦ. 1387(. ، ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ. ) . ي ﺟﺒﻬﻪ و ﺟﻨﮓ و .. ﺷﺪت ﺑﻪ اﻳﻦ روش. ﺧﻮد .. ﺖ ﺷﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ . ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﺮان از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﻲ و ﺳﻤﺒﻞ دل و ﺟﺎن.

جان دیر روش استخراج جبهه کار بلند,

59 - افغان جرمن آنلاین

شپږم د جدی هم په دې سلسله کې هغه اجرا شوی کار وه چې ډیر يي حیران کړل او دا ملت له ... روشهای اقتصادی به شکل خالق ان در افغانستان وقتی عملی شده می تواند که ما نظام .. که به گفتهٔ شما اگر شهر به همین گونه شغالی شده برود، دیر نخواهد بود که با شکل و .. حدود ده هزار طفل جان می باخت، در دوران صلح که یک معدن هم استخراج نشد و بیکاری،.

ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺛﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﮐ

4 آوريل 2009 . ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺠﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ . ﺍﺳﺖ . ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠ. ﻱﺪﻴ. ﻣﻌﺪﻥ ﭘﺎﺑﺪﺍﻧﺎ، ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ. ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎﺭ. ﻃﻮﻻﻧﻲ. ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻱ، ﻣﺘﺮ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ .ﺳﻨﭻ. ∗. ﻋﻬﺪﻩ. ﺩﺍﺭ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ .. ﻫﻨﺪﺳﻲ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺳـﻘﻒ ﮐﺎﺭﮔـﺎﻩ، ﺷـﻴﻮﻩ. ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﮔــﺎﻟﺮﻱ ﻭ ... ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

23 ژوئن 2016 . ﻣﺪﻳﺮ. ﻣﺴﺌﻮل. : رﺿﺎ وﻟﻲ. زاده. اﺳﺘﺎد. -. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. (. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ) ... ﺑﯿﻦ روزﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه، روز ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪي ﮐـﻪ داراي ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ .. Long-term daily and three-hourly weather data . ﺑﻪ ﮐﺎر. ﮔﯿﺮي ﯾﮏ روش روﻧﺪ. ﯾﺎﺑﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﺮوي ﺟﺮﯾـﺎن آب در ﺟﻮﯾﭽـﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ آن ﺑـﺎ .. ورودي ﺑﻪ ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺟﺒﻬﻪ آب ﺑﻪ اﻧﺘﻬـﺎي.

اصل مقاله (8831 K) - سیاست جهانی

مقدمه شامل طرح مسئله پژوهش، متغیرها، پرسش، فرضیه، روش و هدف .. ملی است، کشورهای دارای منابع فراوان و نیروی کار اندک س .. ی بستر بلند تاریخی نسبت به تصحی( و بازتولید خود اقدام خواهند کزرد. ... محتوا، تکنیکی برای استخراج داده .. تألیف جان. فوران اثر دیگری در این زمینه است که نظریه سیستم جهانی والرستین را بر روی.

جفای جمهوری اسالمی به احمد مفتی زاده - محسن کدیور

29 آوريل 2018 . شرکت دانشمندان اهل تسنّن و تشیّع در کار تدوین یا تهیه پیش نویس قانون ... و این تفرقه افکنی قرنهاست مسلمانان را به جان هم انداخته است و برادررا .. مدیر و مدبر ... همان مسلمانانی که از اول به فکر جبهه گیری افتادند، در برابر اسالم و ملت ... خود عمل می کرد روش علمای اهل سنت بلوچ بر روش مفتی زاده )کناره گیری و قطع.

جان دیر روش استخراج جبهه کار بلند,

ﻋﮑﺲ روي ﺟﻠﺪ

در اﺳﺘﺨﺮاج. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎ. ر ﻣﻌﺪن. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﻋﯿﺎر، ﮐﻢ ﻋﯿﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻧﯽ. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﻨﮓ . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. .. ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺮ ﮔﺪازي دارد. ... ﻻﯾﻪ اي ﻣﻨﻈﻢ: روش ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ... در ﻣﻮرد ﺟﯿﮓ ذرات ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺳﻘﻮط ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ زﻣﺎن ﺳﻘﻮط ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .. to advance their life.

روش‌های مؤثرالگودهي به نوجوانان و جوانان جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت

7 مه 2016 . هدف اين تحقيق تعيين روش‌هاي مؤثر الگودهي والگوگيري به نوجوانان و جوانان از . و اندیشه‌های بلند است و می‌بایست چنین تفکر را باساز و کارهای مناسب به صورت .. شهید با ایثار جان خویش با فداکاری و از خود گذشتگی، با سوختن و خاکستر . آگاه باشيد كه جهان امروز دنياي مستضعفين است و دير يا زود پيروزي از آنان.