فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

48 - اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ .. 111 - اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ... گرافنی جایگزین شده به صورت همزمان با اتم های نیتروژن ، بور و پالادیوم (چکیده) .. 3338 - تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و.

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و .

تاثیر سطوح مختلف جیبرلیک اسید، نیترات پتاسیم و سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی . بررسی کارآیی جوانه زنی و بنیه بذر اندازه های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل .. مقایسه عملکرد علوفه یک چین برداشت سه رقم سورگوم با ذرت علوفه ای S.c704 در مازندران .. بررسی تاثیر محلول پاشی ذرات نانو و میکرو سیلیسیم بر صفات مرتبط با.

metrology - سازمان ملی استاندارد

29 دسامبر 2014 . اندازه شـنــاســــی، عــــدم قطــعیت و کـالیبـراســیـــــون در تجزیه گرمـایی. 3. توسـط گرماسـنج ... در کنـار فرآینـد واجذب و (AAS)از اسپکتروسـکوپی جـذب اتمـی. شـرایط بهینـه ... توپوگرافیك و محاسبه نیروهاي عمودي در مقیاس میکرو تا نانو. شناخته شده است ... و آمونیـوم نیتـرات، یـون نیتـرات در محلـول آزاد می سـازند و بـا.

٥ ــ٢ــ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ

آﻫﺴﺘﻪ از ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن . ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ و ﮔﻞ ﭼﻴﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ وارد ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه. ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﮑﻞ ٤ــ١ــ .. اﺗﻢ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ... ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در وارﻧﻴﺶ ﻣﺮﮐﺐ دارای رﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ذره از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ٢ﮐﺪر .. اﻳﻦ رزﻳﻦ ﻣﺼﺮف وﺳﻴﻌﯽ در ﺻﻨﺎﻳﻊ رﻧﮓ و ﻣﺮﮐﺐ ﭼﺎپ دارد ﻧﻴﺘﺮو ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﻠﻮﻟﺰ: .. ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻴﭙﻮﺳﻮﻟﻔﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

تکمیلی علوم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

قطعة کوچکی )د ر حد یک لپة کوچک( از فلز سد یم و به همان میزان پتاسیم برد ارید . .. آرایــش الکترونــی را بــرای اتم هــای زیــر رســم کــرد ه )مطابــق مثــال( و بــه پرســش های زیــر .. د ر ابتد ا 3 گرم پود ر گوگرد را وزن کنید و د رون بوته چینی بریزید . .. نیتروژن معموال به صورت آمونیوم و یا نیترات، فسفر به شکل فسفریک و پتاسیم.

ضدعفونی کننده و گندزداها - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .

19 فوریه 2011 . درﺻﺪ ﺑﻮد را ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﻠﺮات و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ. 1 . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻘﻂ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮو ... ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭼﻬﺎرﺗﺎﺋﯽ آﻣﻮﻧﯿﻢ ... وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داراي اﺑﻌﺎد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺴﺘﻪ ... از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن دارو در ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي . اﮔﺮ آب ﺣﺎوي ﻓﻨﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻠﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺗﻢ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪه ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - انجمن متخصصان محیط زیست

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﲤﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ... ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ (ﺩﺭ ﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ) ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪ. . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﺭﺳﻨﯿﮏ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺻﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺬﺏ ﺍﲤﯽ ... ﺁﻣﻮﻧﯿﻮﻡ. -. - ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ. ﻧﯿﺘﺮﺍﺕ. -. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﮐﺴﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ، ﺁﻣﻮﻧﯿﺎﮎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ. ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺯﺍﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑـﺪﻥ ﻣﺎﻫــﯽ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. .. ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﭼﯿﻨﯽ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﮔﺮﺍﻧﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. .. ﺷﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﯿﮑﺮﻭ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ - farayandno - پالایش و پخش

ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ. رواﺑﻂ اﺳﺘ ... ﻣﯿﮑﺮو. ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ. ﻫﺎ را ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزی. ﺷﺮاﯾﻂ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﺗﺤﺮﯾﮏ. ﮐﻨﺪ،. ﭼﻨﯿﻦ. ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﻏﻠﺐ. « . اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﺷ .ﻮﻧﺪ1. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻫﻮازی، ﻣﻮاد اﻟﮑﺘﺮون دوﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻧﯿﺘﺮات،. آﻫﻦ، دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ . اﺗﻢ. ﻫﺎی. ﻫﯿﺪروژن. ازرا. MTBE. ﺟﺬب ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. آﻏﺎز. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ. ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ آب و ﯾﮑﯽ از. دو .. ورودی وﯾﮋه اﮐﺴﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﺧﻮراک ﮐﻮره.

فایل PDF (45371 K)

5. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻲ. زﻳﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔـﺴﺘﺮده. اي از ﭼـﻴﻦ،. ﻫﻨﺪ و ﺷﺮق اروﭘﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ... ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻨﺠﺮه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ دﻫـﺎن و ﺟﻠـﻮ ﻛـﺸﻴﺪن. زﺑﺎن در دﺳﺘﺮس ﻗ.

متيل آمونيوم یدید برای سلولهای خورشيدی پروسکایت - NCL

21 دسامبر 2017 . بررسی تئوری جاینشانی اتم های هالوژن در ترکیب پروسکایت. 3. PbI. 3 . اندازه گیری افت ولتاژ مدار باز در سلولهای خورشیدی پروسکایتی و محاسبه. ی انرژی .. Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100190, China .. موالر منگنز نیترات چهار آبه به دست می آید، به پیش ماده کادمیم. اضافه .. میکرو سکوپ.

بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان - انجمن هسته ای ایران

25 فوریه 2016 . مرکز استاندارد ثانویه، وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران استفاده شد. ... هاي عاملي موجود و هم از نظر شکل و اندازه مکمل مولکول هدف هستند از . براي عناصتتر نيترات .. مجوشی یالو دف تمام ت گ اپ فضا لی اشا دف حالی یب خط چین شان د اه جتی ب ا . [4] S. A. Seyyedi and H. Golnarkar, Chinese Phys. .. آمونیوم فلوراید.

تصفیه آب

كرمان: اندازه گيری همزمان چندین گونه ی دارویی به كمک نانوحسگرها ... بیان کرد: » در اين کار از نیترات ســريم شــش ... نانولوله ی کربنی توسط اتم پاالديم بود. ... بــا کوچکتر شــدن ابعــاد از میکرو به نانو، ســطح . بدســت آمده و با آلکیل آمونیوم بر اساس روش هیدروترمال .. حــال حاضر بیش از ۷0 درصد از رودخانه ها و آب های جاری در چین.

اندازه اتم آمونیوم پرکلرات میکرو چینی چین,

متيل آمونيوم یدید برای سلولهای خورشيدی پروسکایت - NCL

21 دسامبر 2017 . بررسی تئوری جاینشانی اتم های هالوژن در ترکیب پروسکایت. 3. PbI. 3 . اندازه گیری افت ولتاژ مدار باز در سلولهای خورشیدی پروسکایتی و محاسبه. ی انرژی .. Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing 100190, China .. موالر منگنز نیترات چهار آبه به دست می آید، به پیش ماده کادمیم. اضافه .. میکرو سکوپ.

Ti-6Al-4V - انجمن خوردگی ایران

بررسی اثر آمونيوم كلريد و اتيلن دی آمونيوم دی - كلريد روی مورفولوژی و ترشوندگی .. کشور تایوان و آزمون میکرو سختی سنجی با استفاده از دستگاه .. علت بروز تغییر در اندازه و نحوه اشاعه ترک خستگی ... نيکل به عنوان يک سد در برابر نفوذ هيدروژن اتمي را اثبات مي کند. .. of Chinese Society for Corrosion and Protection Vol.

تغییرات تعرفه ای | انجمن تخصصی تجارت بین الملل

7 مه 2018 . قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille .. 2515 11 30, سنگ_x001F_های موسوم به چینی و کریستال_x000D_ .. 2834 29 10, نیترات آمونیوم انفجاری_x000D_ ... اترها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها، اپواکسیدها با سه اتم در حلقه، استال‌هاو همی استال‌ها و.

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 . اندازه. شرق. درجه. خوش. موبايل. جریان. حساب. کسب. موفق. نزدیک. شد،. عامل. تهیه .. اتم. لطف. خشم. سرود. شيخ. قند. تبیان. نويسنده: احمدینژاد. زبانها. تدريس ... چين. كرمان. شيراز. کوانتومی. معادله. غرق. سرم. بشری. لینکها. سپاهان. چ. اندک .. میکرو. کوبا. الملک. قرآني. اقا. امیرکبیر. خوشم. بهایی. سیور. پزشكی. برندهٔ.

اندازه اتم آمونیوم پرکلرات میکرو چینی چین,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - نشریه علوم باغبانی

اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻮد زﻳﺴﺘﻲ آزوﺳﭙﻴﺮﻳﻠﻴﻮم ﺑﺮ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﮔﻠﺪﻫﻲ ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ رﻗﻢ داﺑﻞ ... ﺟﻮش اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ از ﻛﺸـﺖ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﺧﻂ. ﻛﺶ ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎرش ﺑﺮگ . ﭼﻴﻨﻲ. ﺑـﺮ. روي. ﻛﺎﻏﺬ. ﺻﺎﻓﻲ. واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره. ﻳﻚ. ﻛﻪ. در. ﻗﻴﻒ. ﺷﻴﺸﻪ. اي. ﻗـﺮار. داﺷـﺖ. رﻳﺨﺘﻪ. و. ﺻﺎف .. Effects of ammonium sulphate and urea on NO3 and NO2 accumulation,.

ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺖ - زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس

3 ا کتبر 2012 . ي اﻧﺪازه. ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه از nm. 100- 1. ﺑ. ﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود. 15000. 20 -. اﺗﻢ ﻧﻘﺮه ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﻧﻘﺮه ﺑﯿﺶ. از ... ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺘﺮات.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

48 - اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ .. 111 - اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ... گرافنی جایگزین شده به صورت همزمان با اتم های نیتروژن ، بور و پالادیوم (چکیده) .. 3338 - تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و.

بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان - انجمن هسته ای ایران

25 فوریه 2016 . مرکز استاندارد ثانویه، وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران استفاده شد. ... هاي عاملي موجود و هم از نظر شکل و اندازه مکمل مولکول هدف هستند از . براي عناصتتر نيترات .. مجوشی یالو دف تمام ت گ اپ فضا لی اشا دف حالی یب خط چین شان د اه جتی ب ا . [4] S. A. Seyyedi and H. Golnarkar, Chinese Phys. .. آمونیوم فلوراید.

ژنتيک نوين - فصلنامه ژنتیک نوین

اندازه. محصوالت. PCR. به. جفت باز. آنزيم. برشی. طول محصوالت هضم آنزيمی. ) bp .. BIOZOL. ) Bioflux-Bioer,. China. (. و طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام گرفت . جهت ... سیبری داشته و سپس به ترتیب با تاسماهی آمور و تاسماهی. چینی دارد ... سنج جذب اتمي نقشه .. نیترات سدیم، نیتریت سدیم، هیپوزانتین، تارتارات آمونیوم و.

اصل مقاله - زراعت و اصلاح نباتات

استفاده شامل فسفات آمونيم و اوره بر اساس آزمايش خاك ... نتايج حاصل از اندازه گيری آب مصرفی و شكر توليدی نشان داد ... كيلوگرم نيتروژن در هكتار( در كرت های اصلی و تعداد چين با دو سطح)1چين و 2چين( دركرت های فرعی بود. صفات مورد .. بررسی اثرات كودهای شيميايی ميكرو و تعيين حد بحرانی آنها روی محصول گندم در منطقه شهابی فر.

ﺗﻨﯿﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﻤﺎر ﺑ - انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

ﺳﺪﯾﻢ و ﮐﻠﺮ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دادن ﺟﺬب ﯾﻮن ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ) ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر و رﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از روز دوم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﺣﺪاﻗﻠﯽ دو ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي روﯾﺶ رﯾﺸﻪ، ... در ﻫﺎون ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﺋﯿﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ .. زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﮏ ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺮب .. ﻣﯿﮑﺮو. ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﮏ) ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ . در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺎن. ﺷﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮب در ﺑﺨﺶ.

فرم فهرست تامين كنندگان تاييد شده اداره‌كل استاندارد .

*روش استاندارد تعیین ناخالصی یا فاز دوم در فلزات توسط تصاویر آنالیز اتمی . *پوشش فلزی- پوشش های گالوانیزه بر روی مواد آهنی- اندازه گیری جرم به واحد سطح . *انبردست ها و گازانبرها-گازانبرها(سیم چین های کف بر) ابعاد و مقادیر آزمون ... *ميكرو بيولوژي گوشت قرمز - لاشه ، لاشه قطعه بنديشده وگوشت چرخ كرده .. چینی زرین.

Chemistry Center Of Iran

مرکز شیمی ایران.

ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻢ

ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ. ،. ﻗﺎرچ ... در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﻬﺎل ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﺘﻪ، ﻣﺮدﻣﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻪ ﺳﻨﺠﺎق ﺷﺪه و واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ. دﻫﺪ، در ﻋﻤﻞ .. ﻛﻠﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮات دوﺳﻮد. Clo3Na .. آﻣﻮﻧﻴﻮم. ﺑﺎﺳﺘﺎن. 2000. SL 20%. S. ﻋﻠﻒ. ﻛﺶ. ﭘﺎدزﻫﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ. ﻧﺪارد. ﺑﻮﺗﺎﻛﻠﺮ. ﻣﭽﺘﻲ. 3300. EC 60% ... ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮوﺗﺮوﺋﻴﺪ ﻫﺎي داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎد اﺗﻢ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠـﺮ و ﺑـﺮم و ﻓﻠﻮﺋـﻮر در ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت.