مدیریت ماشین حساب، تبدیل‌کننده واحد و کدهای رنگی - جستجوی Google .

ماشین حساب. می‌توانید از ماشین حساب برای حل کردن هر مسئله ریاضی، مثل محاسبه انعام در رستوران، ایجاد نمودار یا حل مسائل هندسی استفاده کنید. معادله را در کادر جستجو.

ماشین های سنکرون - ResearchGate

حالت های کاری موتور سنکرون را با تغییر بار و جریان تحریک شرح دهد. . شکل 1ــ یک وسیلۀ ساده برای فهم بهتر عملکرد ماشین سنکرون. و سرعت گردش ns ... دیگری ولتاژ و فرکانس طرف شبکه برق را اندازه گیری می کند. .. ب(یک نمونه توربین گازی.

نمونه فلوچارت فرآیند تولید - صفحه خانگی

شرکت نمونه سال 1382 در امر حفاظت از محیط زیست در میان کارخانجات قند . . فرآیند عملیات,چگونگی رسم نمودار opc,نمودار مونتاژ,نمودار فرآیند جریان fpc دیاگرام جریان f.d و . . نمودار و فلوچارت گردش مواد و فرایند طرح توجیهی تولید صابون . . به نمونه مواد مخدر · نمونه هایی از ماشین آلات معدن · سنگ خرد در هر تن آسیاب نمونه الکترومغناطیسی.

مدل سازي اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگي جت هوا بر زمان .

در سامانه پودگذاری جت هوا نخ پود به وسیله نیروی رانش اصطکاکی میان جریان هوا و سطح نخ . ریسندگی رینگ تولید و برای اندازه گیری زمان رسیدن و كشش نخ پود روی ماشین بافندگی ... آزمون کشش نخ با دستگاه کشش سنج اندازه گیری و روی نمودار مدرج.

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻧﻤﻮدار. ) ﻓﺎزوري ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﺳﻨﻜﺮون، ﻣﻜﺎن ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﻛﻨﺘـﺮل ﺿـﺮﻳﺐ ﺗـﻮان، ژﻧﺮاﺗﻮرﻫـﺎي. ﺳﻨﻜﺮون ﻣـﺴﺘﻘﻞ، . ﻛـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن. DC. اﺳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﻜﺮون ﺳـﻪ ﻓـﺎز را ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻤـﻮد . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜـﻲ از. ﻣﺰاﻳﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ... ﺷﺒﻜﻪ زﻳﺎد ﺑﻮده و اﻧﺪازه اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و ﺣﺠﻴﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬ. ا وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ.

جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) چه هستند و چه تفاوتی دارند .

3 ا کتبر 2017 . جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) دو نوعِ متفاوت از عبور جریان الکتریسیته یا . میتوانیم از یک ماشین حساب دم دستی برای رسم نمودار این معادله استفاده کنیم. .. برای نمونه میشه از آداپتور نام برد که برق AC رو به DC تبدیل میکنه .. چگون میشه جریان را ac در یک سیم انتقال داد،به اندازه ای که الکترونهای منفی.

اندازه گیری نمودار جریان-ولتاژ پنل های خورشیدی - آپارات

28 فوریه 2018 . دفتر طراحی و مشاوره دکتر محسن دهقانی پور I-V Curve Measurements Using the Solmetric PVA اندازه گیری نمودار جریان-ولتاژ پنل های خورشیدی.

مدل‌سازی مساله‌ زمان‌بندی کارگاه باز با در نظر گرفتن زمان عدم دسترسی

ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺟﺐ . ﮐﺎر. ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ. و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از . و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﮔﺎﻧﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ی دﯾﮕﺮی از ﻣﺴﺎﻟﻪ. ی ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎز را ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن، ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺪون. ﻣﻌﻄﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ.

ﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﮐ )2( ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻫﻨﮕﺎم وﺻﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﮑﻔﺎز ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎ در اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه. ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ .. ﺟﺮﯾﺎن . ﺗﻮان و ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺪرت ﺑﯽ ﺑﺎري ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ازاي وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ ﺗ. ﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . 2-5 (. ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي. (. U0. (f. = ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﮐﺎري ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﮑﺮون ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ - مهندسی مکانیک و ارتعاشات

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﯾﺰ، ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﯾﺰ، ﻣﺪل اﻟﮕﻮي ﻧﻮﯾﺰ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﻮﯾﺰ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ .. ﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮدار ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﻢ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻄﺢ ﻧﻮﯾﺰ. ﺑﺎﻻي .. ﮔﺎﺑﯿﺘﻮس، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﯾﮏ ﺳﺮﭘﻮش ﺑﺮاي ﯾﮏ.

جریان متناوب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یک جریان متناوب (alternative current,AC) جریان الکتریکی است که در آن جهت . سه شکل موج جریان تولید می‌شود که دارای اختلاف فاز ۱۲۰ درجه‌ای نسبت به هم و اندازه یکسان . برای مثال یک ماشین ۱۲ قطبی ۳۶ سیم پیچ (۱۰ درجه فاصله) خواهد داشت و مزیتش.

تحلیل سیستم با نمودار جریان داده - مدیرسان

نمودار جریان داده یا Data Flow Diagram یکی از روشهای طراحی و تحلیل سیستم های اطلاعاتی می باشد. . دپارتمان دیگر، یک فرد یا یک ماشین) که می تواند به سیستم، داده ارسال کرده و یا از آن داده . در صورتی که این مدل نیز به اندازه ی کافی به جزئیات نپرداخته باشد، می توان آن را . شکل زیر نمونه ی یک مدل DFD با اسامی واقعی را نشان می دهد.

BPR

نمونه ای از نمودار مسیر حرکت . تنها راه توسعه یک نمودار جریان کار اعمال جزئیات می باشد. . واحد کاری); یک فرآیند دیگر; سیستم های اطلاعاتی; دستگاه های خودکار; ماشین ها . .. «زمانی که مدل به اندازه کافی برای درک علت رفتار فرآیند مناسب گشت».

ي ﺷﻴﺮﮔﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

5 دسامبر 2003 . ﻧﻤﻮدار اﻧﻔﺠﺎري ............ . ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺴﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ... اﺳﺘﻘﺮار داﺧﻠﻲ دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ .. اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل آن. 4. 1.

ـﻋ ﺪم ﻗﻄﻌﯿ ﺖـ ـاﻧ ﺪازه ـﮔﯿ ﺮي ﺣـﺎﺻـﻞ از ﻧـﻤـﻮﻧــﻪ ﺑـﺮداري - Eurachem

4 سپتامبر 2015 . ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ............ . .. ﺻﺤﯿﺢ از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ، ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه از ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ... ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﭼﺎرت . R. ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل .. درﺟﻪ آزادي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﺣﺴﺎب.

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﯼ دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ رﻳﺎﺿﯽ ﻣﺪل ﺳﺎزﯼ Mathematical Modelling of Dynamic Syste

و وﻟﺘﺎژ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪﻩ دو ﺳﺮ ﺧﺎزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .. در ﺻﻮرت درهﻢ ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮرﯼ از ﺷﻴﺮ، ﻧﺮخ. (. ﺁهﻨﮓ. ) ... در اﻳﻦ روش ﺑﺮاﯼ ﻧﻤﺎﻳﺶ هﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﻌﺪادﯼ اﺟﺰاء اﺳﺖ، از ﻧﻤﻮدار ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ.

شرح اختراع:

. در تراکتورهای کشاورزی از قبیل تاثیر شرایط و عوامل خارجی و داخلی موتور و ماشین بر . سنجش جريان سيالات رايجترين اندازه گيری درآن دسته از فرآيندهای صنعتی مثل . حافظه وظيفه ثبت و نگه داري اطلاعات و نمونه هاي گرفته شده توسط سنسورهای دبی .. شکل (12)- نمودار رابطه پالس فرستاده شده و مقدار واقعی جریان عبوری از دبی سنج.

دستور کار آزمایشگاه ماشین - دانشگاه صنعتی همدان

نمودارها که بهتر است با نرم افزار انجام شود) ارائه نمایید. کار توجه داشته . توضیح. ماشین های. ولتاژ القایی آرمیچر. مقاومت سیم پیچی آرمیچر. جریان آرمیچر. مقاومت سیم . در این آزمایشگاه برای اندازه گیری سرعت محور دوار در آزمایش های مربوط به ماشین های از اندازه گیری ولتاژ . برای نمونه، در آزمایش های شماره ۱ و ۳ این دستور کار، از ماشین.

شناسایی توابع انتقال ماشین DCبا استفاده از پاسخ پله به کمک .

شناسایی توابع انتقال ماشین DC با استفاده از پاسخ پله به کمک الگوریتم ژنتیک .. یک عدد حقیقی و تابعی از پارامترهای ناشناخته در زمان نمونه برداری می باشد. h(t) ازهر .. در حالت بی باری به موتور یک ورودی پله ولتاژ اعمال کرده و جریان را اندازه گیری . ناشی از تابع تبدیل نیز به روش GA برای مقایسه در روی همان نمودار رسم شده است :.

ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﯾﺎن ارزش ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿ - نشریه مهندسی صنایع

اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ارزش، اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد، ﯾﮏ ﺳﻨﺠﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮐﻪ .. اﻧﺪازه. ﺮﯿﮔ. ي. ﺷﺪه اﺳﺖ و از. ﯾﻃﺮ. ﻖ. رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻋﻠﺖ. -. ﻣﻌﻠﻮﻟ. ﯽ. ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺛﺒﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟ. ﺪﯿ. و ﺑﺮﮔﺰار. ي ... ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﭘﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﺮوع . ﻧﻮع ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﭼﯿﺪ. ﻣﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت ﭼﺎپ ﺑﺮ.

نمونه ماشین نمودار جریان اندازه,

همه چیز درباره بوگاتی ؛ گرانترین خودروی لاکچری دنیا / BugattiVeyron .

15 آوريل 2017 . برای نمونه به خط نقره‌ی جلا داده‌شده‌ی C شکل نگاه کنید، این خط به نمای نیمرخ شیرون تسلط دارد. . اکثر نمودارهای داینو، منحنی‌های قدرت و گشتاور صعودی هستند که به‌طور آرام در طول .. با خودرویی به این اندازه خاص و ویژه، لیست مشتریان خاص بوگاتی نیز آمار .. ماشین بوگاتی ویرون Bugatti Veyron سریعترین خودروی دنیا.

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو

21 مارس 2015 . ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻣﻀﺎ. ء. ﻣﺤﻤﻮد دو داﻧﮕﻪ. ﻣﺮﮐﺰ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻮآوري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو. ﺳﺎﯾﭙﺎ. رﯾﯿﺲ و. ﻋﻀﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ. % 100 ... ﻧﻤﻮدار. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري. ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠﯽ. در ﺳﺎل. 93 .. واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي.

مشخصه های بی باری و بارداری ژنراتور DC شنت - دانشکده سما دزفول

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ. 1. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ . آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ در ﻣﺪارات ﺑﺼﻮرت ﺳﺮي وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن . ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﯽ ﺑﺎري ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻟﺘﺎژ آرﻣﯿﭽﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ. Ea ( If). اﺳﺖ در ... ژﻧﺮاﺗﻮر ﺷﻨﺖ را روي ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ . .2. از روي ﻧﺘﺎﯾﺞ.

موتور جریان مستقیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ماشین جریان مستقیم وسیله‌ای الکتریکی است که انرژی جریان مستقیم برق را به انرژی . مقدار کل جریانی که به سیم پیچ‌ها فرستاده می‌شود، اندازه و تعداد دور سیم پیچ‌ها.

Untitled - مواد پیشرفته در مهندسی - دانشگاه صنعتی اصفهان

مغناطیسی بر حسب شدت. در جریان v(t). توانهای تلفاتی فوکوی. اندازه گیری شده و محاسبه. شده در هسته آهنی . کارآیی آن برای چند نمونه مختلف هسته آزمایش شده و. نتایج به دست آمده . هنگام بروز خطاهای الکتریکی، از حالتهای دینامیکی ماشینهای. سنکرون و احتمالا .. شكل ۷- ب نمودار جریان زیر برنامه ترسیم کننده حلقه پسماند. قسمتی بهینه.

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 - دانشگاه صنعتی سجاد

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺠﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ. ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﻲ .. If. E0. ﺏ. : ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻭﻟﺘﺎژ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺭ (ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﻟﺪ) ... ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ :.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان و ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿ - مجله علمی پژوهشی مهندسی .

ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﮐﺎري ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. و در ﺳﺮي دوم آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﮐﺎري ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪازه و ﻏﻠﻈﺖ ذرات ﭘﻮدر . ﺟﺮﯾﺎن و زﻣﺎن روﺷﻨﯽ ﭘﺎﻟﺲ، دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﮐﺎري ﺑﺪون ﭘﻮدر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ... ﻧﻤﻮﻧﻪ. -. ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ. ﮐﺎر. )ρTiAl(. و اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي اﺑﺰار. )ρCu(. و. زﻣﺎن. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﮐﺎري. در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ. ) ... ﻧﻤﻮدار اﺛﺮات. اﺻﻠﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﺑﺮ روي ﻧﺮخ ﺳﺎﯾﺶ اﺑﺰار. Fig. 6 The main effects plot of.